Iniciativa Společná starost

Úvod

Iniciativa Společná starost, která svou činnost započala v dubnu 2005, vznikla v kontextu pražských konferencí Fora 2000 z původního návrhu Jeho Svatosti dalajlamy ve spolupráci s Václavem Havlem, princem El Hassanem bin Talalem a Frederikem Willemem de Klerkem. Iniciativa Společná starost je volným a otevřeným uskupením osobností reprezentujících různé kultury, historii, náboženství a tradice.

V zájmu prosazování principů dobrého vládnutí, respektu k lidským právům a vzájemné tolerance, se členové iniciativy Společná starost vyjadřují prostřednictvím společných stanovisek k nejdůležitějším otázkám dnešního světa, aby dobrým způsobem ovlivňovali politická rozhodování při vědomí, že společným hlasem lze efektivněji prosazovat změny k lepšímu.


Modus Operandi

I. Preambule
Iniciativa "Společná starost" (Shared Concern Initiative, SCI) vznikla v kontextu pražských konferencí Fora 2000 z původního návrhu Jeho Svatosti Dalajlamy ve spolupráci s Václavem Havlem, princem Hassanem bin Talal a Frederikem Willemem de Klerkem. Iniciativa "Společná starost" je volným a otevřeným uskupením osobností reprezentujících různé kultury, historii, náboženství a tradice. V zájmu prosazování principů dobrého vládnutí, respektu k lidským právům a vzájemné tolerance, se členové iniciativy "Společná starost" vyjadřují prostřednictvím společných stanovisek k nejdůležitějším otázkám dnešního světa, aby ovlivňovali politická rozhodování při vědomí, že společným hlasem lze efektivněji prosazovat změny k lepšímu. Návštěvy členů SCI v problematických místech za účelem shromažďování informací a ve snaze přispět k řešení složitých situací budou organizovány kdykoliv a kdekoliv to bude možné.

II. Struktura
Iniciativa "Společná starost" je neformální skupinou bez institucionálního zakotvení. Jako podpůrný administrativní a logistický sekretariát využívá Nadaci Forum 2000, jejíž výroční konference vznik SCI inspirovaly.

III. Členové
Členy SCI jsou mezinárodně uznávané osobnosti. Nový člen SCI musí být nominován stávajícím členem nebo členy iniciativy. Po nominaci musí být každý kandidát schválen nadpoloviční většinou členů. Po schválení je kandidát formálně pozván ke členství sekretariátem Nadace Forum 2000. Kandidát musí poté písemně potvrdit Nadaci Forum 2000, zda členství v SCI přijímá.

V případě, že by si člen přál z jakýchkoliv důvodů z SCI vystoupit, může tak učinit zasláním dopisu Nadaci Forum 2000, v němž o své rezignaci informuje.

IV. Stanoviska
Společná "Stanoviska" všech nebo části členů iniciativy "Společná starost" k naléhavým problémům současného světa jsou podstatou činnosti iniciativy. Kdokoli z členů může navrhnout konkrétní otázku či problém, ke kterému by se měla iniciativa "Společná starost" vyjádřit. Svůj návrh zašle na sekretariát Nadace Forum 2000, která jej distribuuje ostatním členům k vyjádření. Členové vyjádří s návrhem svůj souhlas či nesouhlas. Souhlas kteréhokoliv člena může být podmíněn přijetím jeho připomínek, výhrad či dodatků. Neobdrží-li Nadace Forum 2000 vyjádření člena do 10 pracovních dnů ode dne odeslání, považuje se návrh Stanoviska za neschválený daným členem. Stanovisko je schváleno v případě souhlasu nadpoloviční většiny členů.

V. Zveřejnění
Schválené Stanovisko sekretariát Nadace Forum 2000 po konzultaci s navrhovatelem zveřejní jménem iniciativy "Společná starost" s uvedením konkrétních signatářů. Stejně tak zároveň mohou společné Stanovisko zveřejnit či jinak využít ostatní signatáři za stejných podmínek s uvedením jména iniciativa "Společná starost". Členové, kteří stanovisko nepodpoří, nejsou v danou chvíli vůči společnému Stanovisku iniciativy nijak vázáni.


Stanoviska


Další dokumenty

Venezuela on the Eve of Presidential Elections
Shared Concern Initiative’s Report
červenec 2012
Jakub Klepal, Carlos González, Jakub Kulhánek, with Elena Sabová

Ukraine Loses Its Way
Shared Concern Initiative’s Report on the Current Situation in Ukraine
srpen 2011
Tomáš Vrba, Jakub Klepal