Ukončeme tragédii Dárfúru

Červenec 2007

Krizové podmínky, jež nadále převládají v Dárfúru, způsobují tamním obyvatelům obrovské utrpení. Obě strany konfliktu - jak súdánská vláda a její spojenecké síly, tak všechny opoziční skupiny v Dárfúru - musí pochopit, že civilisté by se už neměli stávat oběťmi jejich politických rozepří. 

Souhlas súdánské vlády s rozmístěním smíšené mise Organizace spojených národů a Africké unie, jejímž cílem je udržovat v regionu mír, je samozřejmě vítaným vývojem. Mandát této mise však musí být dostatečně silný, aby umožňoval plnou ochranu civilního obyvatelstva. Navíc síly musí mít dostatečné personální obsazení, schopnosti a finanční prostředky, aby tento zásadní cíl účinně realizovaly. 
Státy a instituce, jež vyčlenily dodatečné prostředky, aby pomohly zabezpečit úspěch této mise - zejména Francie, Španělsko a Evropská komise - si zasluhují potlesk. 

Je důležité, aby mezinárodní aktéři ujistili súdánskou vládu, že mise OSN/AU nebude usilovat o změnu režimu v zemi ani jinak překračovat svůj mandát k udržování míru. Zároveň si súdánská vláda musí být plně vědoma, že mezinárodní společenství povzbudí k pokračování podpory jedině dodržováním dřívějších závazků a spoluprací na přípravě, rozmístění a udržování mise. 

Co se týče dárfúrské opozice, nedávné snahy některých jejích předáků překonat rozdrobenost a znovusjednotit hnutí jsou vítaným vývojem. Je nezbytné, aby se všechny hlavní opoziční skupiny dobraly shody ohledně svých cílů a vyjednávacích postojů. Jedině pak mohou vystupovat jako věrohodní partneři mezinárodního společenství a súdánské vlády. Všechny strany konfliktu si musí uvědomit, že jejich spor nelze vposled ukončit jinak než prostřednictvím spravedlivé a udržitelné mírové dohody, již schválí všichni zainteresovaní. Součástí každého takového ujednání musí být návrat vnitrostátně vysídlených osob a řádná péče o ně. 

Odpovědní lidé na celé planetě, zejména politici a novináři, musí nadále Dárfúru věnovat pozornost. Vždyť křivdy a rány působené den co den milionům obětí a uprchlíků zůstávají stejně hrůzné jako dřív, navzdory únavě z dlouhotrvajícího konfliktu, již snad někteří pociťují. Teď, když se objevují náznaky možné stabilizace v nadcházejících měsících, je na čase začít se připravovat na zvýšený objem mezinárodní rekonstrukční a rozvojové pomoci, vedle pomoci humanitární. 

Zejména hospodářsky vyspělé země by měly dostát své globální odpovědnosti a pomoci Dárfúru na cestě k obnově a prosperitě. Tato posílená pomoc by měla vzniknout rozšířením nebo přesměrováním národních programů rozvojové spolupráce. Navíc je potřeba pečlivě promyslet mezinárodní opatření zaměřená na účinné využití synergií. 

OSN v současnosti sehrává nepostradatelnou úlohu v usnadňování komplikovaných vztahů mezi mezinárodním společenstvím a lokálními aktéry v Dárfúru a je zapotřebí ji aktivně podporovat. Zejména Čína by měla využít svého značného vlivu v Súdánu a dovést ty, kdo v zemi rozhodují, ke konečnému mírovému urovnání sporu. 

Dále platí, že vzhledem k tomu, že Dárfúr je charakteristický pro obecnější potíže ve světě, mezinárodní společenství musí hledět za bezprostřední okolnosti konfliktu a zesílit snahy vypořádat se s hrozbami, jež se na této pohromě podílely, mezi něž patří změna klimatu a degradace životního prostředí. Vskutku, čím dál rychlejší rozšiřování pouští pravděpodobně povede k úbytku zemědělských výnosů z okolních oblastí, k akutnímu zhoršování dostupnosti vody a možná k dalším konfliktům a vysidlování lidí. 

Podobné okolnosti existují -nebo se mohou vyvinout - na několika místech na světě. Je tedy nezbytné uvědomit si globální podstatu tohoto problému a v místech, kde už degradace životního prostředí ústí v nebezpečné zhoršování života lidí, jej řešit. Tam, kde se taková újma vynořuje jako hrozba, je zapotřebí včasné prevence.