Demokratická solidarita 2015


-Versión en Español al final-


V roce 2015 Demokratická solidarita rozvinula svoji činnost prostřednictvím několika dílčích aktivit:

 

Výstava ´Odpor bez cenzury´

8. – 22. května 2015, Madrid
Výstava „Odpor bez cenzury“, která byla v polovině minulého roku k vidění v Centru Člověka v tísni v Praze, se přesunula do španělské Asociación Guaraní de Cooperación Paraguay – España v Madridu. 

Expozice věnující se dlouhotrvajícím protestům ve Venezuele přiblížila události z pohledu studentů a fotografů, kteří se aktivně účastnili demonstrací po celé zemi. Nepokoje, které začaly v polovině února 2014, si dosud vyžádaly desítky obětí a tisíce lidí byly zadrženy. Jediným necenzurovaným prostředkem komunikace byly pro demonstranty ve Venezuele sociální sítě. Výstava se proto zaměřila právě na tento aspekt a prostřednictvím fotografií zachytila pohledy jednotlivých protestujících na dění v zemi.  

Autory fotografií byli Carlos Becerra, Enmanuel Cardozo, Elyxandro Cegarra, Diógenes Colina, Juan Manuel Hernández, Mariah Corina Redondo, Emmanuel Rodríguez, Luis Rodríguez a Sebastián Sánchez.

Výstavu organizovala Nadace Forum 2000 a proběhla ve spolupráci s Asociación Civil Venezolanos en Madrid.


Seminář: Neznámá místa boje za demokracii v zemích Latinské Ameriky

18. června 2015, 17.00, CEVRO Institut 
Jungmannova 29/19, Praha 1 – posluchárna č. 218/B

Dne 18. června 2015 proběhl ve spolupráci mezi Nadací Forum 2000 a CEVRO – Liberálně-konzervativní akademií seminář ´Neznámá místa boje za demokracii v zemích Latinské Ameriky´ reagující na aktuální dění v oblasti prosazování lidských práv a demokracie v regionu. Probírána byla zejména témata a události nacházející se na okraji zájmu médií, a tím pádem i veřejnosti. Diskuze směřovala mimo jiné k situaci v Mexiku a Nikaragui, jakož i ke způsobům, kterými zde dochází k porušování lidských práv a svobod.

Vystoupil přední český iberoamerikanista prof. Josef Opatrný z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ondřej Juřík, vedoucí latinskoamerického programu organizace Člověk v tísni a novinářka Ilona Šlajchrtová ze zahraničního zpravodajství Lidových novin. 


Demokratická solidarita na Konferenci 2015

Devatenáctá výroční konference Forum 2000 s názvem „Demokracie a vzdělání“ proběhla v Praze a dalších středoevropských městech ve dnech 13. – 16. září 2015. 

Jedním z témat, o nichž se otevřela diskuze, byl současný vývoj a aktuální problémy demokracie v Latinské Americe. Na konferenční program byly zařazeny dva tematické panely, jeden věnující se novým aspektům vztahu mezi Kubou a Spojenými státy, druhý upozorňující na význam a rizika nadcházejících parlamentních voleb ve Venezuele.
 
Latinskoamerickým aktivistům a disidentům účastnícím se konference byl nabídnut do španělštiny tlumočený Data Security Workshop pořádaný ve spolupráci s Nadačním fondem AVAST. Představeny byly různé způsoby ochrany emailové i telefonické komunikace, vhodné postupy při nakládání s citlivými údaji či rizika, které může představovat sdílení dokumentů v rámci cloudových služeb. 

Enrique ter Horst a Manuel Cuesta Morúa na Data Security Workshopu
Enrique ter Horst a Manuel Cuesta Morúa na Data Security Workshopu

Ve spolupráci s Člověkem v tísni dále proběhlo promítání dokumentárního filmu Cuba: The Forgotten Revolution amerického režiséra Glenna Gebharda o zapomenutém  příběhu dvou kubánských revolucionářů, který podmínil vítězství Fidela Castra na konci padesátých let.

V neposlední řadě potom v rámci konference proběhl tradiční, v pořadí již třetí workshop Demokratické solidarity, tentokrát pod názvem The Link Between Education and Democratic Values in Latin America. K debatě o úskalích a nezbytných krocích budoucí transformace momentálně nedemokratických vzdělávacích systémů v Latinské Americe byli sezváni čtyři experti z oboru. Výstupem setkání se stal následující soubor doporučení

Na workshop navazovala organizační schůzka členů a příznivců iniciativy Demokratická solidarita, na níž se k jednání o jejím dalším vývoji a aktivitách sešli političtí lídři a vůdčí představitelé občanské společnosti z Venezuely, Kuby, Nikaragui, Argentiny a České republiky. Na počátek roku 2016 byla do Kostariky naplánována menší konference o současných i budoucích výzvách Latinské Ameriky. Vzhledem k aktuálnímu vývoji v regionu byla jako ústřední téma nadcházející události navržena problematika demokratických voleb a jejich transparentnosti.


Čeští starostové podporují venezuelské kolegy

Závažnost politické situace ve Venezuele ilustruje skutečnost, že k září roku 2015 statistiky hovoří o 78 politických vězních venezuelského režimu.  Mezi perzekvovanými jsou mimo jiné tři demokraticky zvolení starostové. 

V této souvislosti uspořádala Demokratická solidarita dne 14. září 2015 setkání Mitzy Capriles de Ledezma, manželky zadržovaného primátora Caracasu Antonia Ledezmy, se zástupci české komunální politiky: Mgr. Ondřejem Kolářem, starostou MČ Praha 6, Mgr. Janem Čižinským, starostou MČ Praha 7 a Mgr. Gabrielou Hůlkovou, zástupkyní Svazu měst a obcí ČR. 

Výsledkem jednání bylo Prohlášení starostů ve věci svévolného zatčení venezuelských kolegů, k němuž svůj podpis připojili oba zúčastnění zastupitelé. 

Podepsané prohlášení starostů


Článek: Příslušníci kubánské opoziční Skupiny 75 jako „zajatci“ režimu

Nadace Forum 2000 dlouhodobě vyjadřuje podporu perzekvovaným členům kubánské opoziční Skupiny 75. Nesprávná aplikace kubánské legislativy vede k situaci, kdy je příslušníkům této skupiny opakovaně odpírán výjezd ze země, v některých případech mimo jiné i za účelem účasti na devatenácté výroční konferenci Forum 2000.

Na nepříznivé právní postavení dotyčných osob upozornila Demokratická solidarita, když zprostředkovala otištění následujícího článku nezávislého kubánského právníka Reného Lópeze Beníteze v odborném časopisu Právní rádce.


En el año 2015 se ha desarrollado el proyecto Solidaridad Democrática a través de varias actividades en diferentes ámbitos:

 

Exhibición “Resistencia sin Censura”

8 – 22 de Mayo, 2015, Madrid
La exposición “Resistencia sin Censura”, presentada en el centro de People in Need  en Praga a mediados del año pasado, dio el salto a la Asociación Guaraní de Cooperación Paraguay – España en Madrid.

La exhibición, dedicada a las protestas que se vienen llevando a cabo en Venezuela desde hace años, retrató la situación vivida desde el punto de vista de los estudiantes y fotógrafos que participaron activamente en manifestaciones por todo el país. Los disturbios que comenzaron a mediados de febrero de 2014 resultaron en docenas de muertos y miles de detenidos hasta el momento.

Las redes sociales se han mantenido como el único medio de comunicación no censurado de los manifestantes en Venezuela. Por este motivo, suponen el Leitmotiv de este trabajo que refleja en las instantáneas tomadas  la evolución del país desde el punto de vista de los protestantes.

Los autores de las fotografías expuestas fueron Carlos Becerra, Enmanuel Cardozo, Elyxandro Cegarra, Diógenes Colina, Juan Manuel Hernández, Mariah Corina Redondo, Emmanuel Rodríguez, Luis Rodríguez y Sebastián Sánchez.

La exhibición fue llevada a cabo por la Fundación Forum 2000 con la Asociación Civil Venezolanos en Madrid.


Conferencia: Lugares Desconocidos de la Lucha por la Democracia en América Latina

18 de Junio del 2015, 17:00 h, Instituto CEVRO
Jungmannova 29/19, Praga 1 – Sala de conferencias nº 218/B

El dia 18 de Junio de 2015 tuvo lugar la conferencia „Lugares Desconocidos de la Lucha por la Democracia en América Latina“, en cooperación entre la Fundación Forum 2000 y la Academia Liberal-Conservadora CEVRO, como respuesta a los recientes eventos acaecidos en la región en el área de la promoción de los derechos humanos y la democracia. Durante la misma, fueron tratados temas en boga en los medios de comunicación, los cuales despiertan el interés público. El debate estuvo centrado en la situación de México y Nicaragua, así como en las formas de violación de los derechos humanos y la libertad en esos y otros países.

Los ponentes de esta conferencia fueron Josef Opatrný, prominente experto Checo en Ibero-América de la Facultad de Artes de la Universidad Carolina, Ondřej Juřík, el director del programa de Latinoamérica de People in Need, y Ilona Šlahchrtová, periodista de la sección de noticias internacionales del Lidové noviny.


Solidaridad Democrática en la Conferencia de 2015

La 19ª Conferencia Anual de la Fundación Forum 2000 “Democracia y Educación” fue celebrada en Praga y en otras ciudades de Centroeuropa los días del 13 al 16 de septiembre del 2015.

Entre los temas discutidos se encuentran los últimos desarrollos y retos de la democracia en América Latina. El programa de la conferencia contaba con dos paneles temáticos; uno se hacía cargo de los nuevos aspectos de la relaciones entre Cuba y Estados Unidos mientras que el otro enfatizaba la importancia y los riesgos de las inminentes elecciones parlamentarias en Venezuela.

Los activistas y disidentes venidos de la región de Latinoamérica que atendieron a la conferencia pudieron participar en el Data Security Workshop interpretado en Español. El evento, organizado en cooperación con la Fundación AVAST, presentó varias formas de protección de comunicaciones vía E-mail o teléfono, procedimientos a seguir cuando se maneja información delicada y los riesgos que puede acarrear compartir documentos sensibles a través de servicios en la nube.

Enrique ter Horst y Manuel Cuesta Morúa en Data Security Workshop
Enrique ter Horst y Manuel Cuesta Morúa en Data Security Workshop

Por otra parte, con la colaboración de People in Need, se proyectó el documental “Cuba: La Revolución Olvidada”, del director estadounidense Glenn Gebhard, que cuenta la historia perdida de dos revolucionarios Cubanos que condicionaron la victoria de Fidel Castro a finales de los años 50.

Por último pero no menos importante, el ya tradicional workshop de Solidaridad Democrática, que esta vez fue nombrado como “El Vínculo entre la Educación y los Valores  Democráticos en América Latina”, se desarrolló durante la conferencia. Cuatro expertos en el tema discutido fueron invitados para dialogar sobre las deficiencias y los pasos a seguir necesarios en la futura transformación del sistema educacional de los países actualmente no democráticos de Latinoamérica. El resultado de la reunión esta materializado en el siguiente conjunto de recomendaciones.

El workshop continuó con la sesión de organización de los miembros y colaboradores de la iniciativa Solidaridad Democrática que reunió a líderes políticos y de organizaciones sociales de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina y la República Checa para debatir su evolución. Se programó para comienzos del 2016 una conferencia, de menor escala, sobre los retos presentes y futuros en América Latina. Debido al transcurso actual de los acontecimientos en la región, fue propuesto para este evento el tema de las elecciones democráticas y su transparencia.


Los Alcaldes Checos Apoyan a Sus Colegas Venezolanos

La gravedad de la situación política en Venezuela se ve ilustrada en el hecho de que, a fecha de septiembre del 2015, las estadísticas hablan de 78 presos políticos en el régimen Venezolano. Entre otros perseguidos, se encuentran tres alcaldes democráticamente elegidos.

En este contexto, el día 14 de septiembre del 2015, tuvo lugar el encuentro entre Mitzy Capriles de Ledezma, la esposa de prisionero Antonio Ledezma, Alcalde de Caracas, y los representantes de los políticos locales Checos: Mgr. Ondřej Kolář, alcalde de Praga 6, Mgr. Jan Čižinský, alcalde de Praga 7 y Mgr. Gabriela Hůlková, representante de la Unión de pueblos y municipios de la República Checa.

El resultado de esta reunión fue la Declaración de los Alcaldes sobre la Detención Arbitraria de los Colegas Venezolanos firmada por ambos consejeros participantes. 

Declaración de los Alcaldes


Artículo: Miembros del “Grupo de los 75“ de la Oposición Cubana como "Prisioneros" del Régimen

La Fundación Forum 2000 manifiesta su apoyo a largo plazo a los miembros perseguidos de la oposición Cubana, "El Grupo de los 75". La indebida aplicación de la legislación Cubana ha llevado a la situación en la que dejar el país con el objetivo de participar en la 19ª Conferencia Anual de Forum 2000, entre otros eventos, ha sido denegado a varios miembros de este grupo.

Solidaridad Democrática señaló la desfavorable condición jurídica de las personas afectadas cuando medió en la publicación del siguiente artículo del abogado independiente cubano René López Benítez en la revista jurídica Právní rádce.


Minulé ročníky / Años pasados

2023
Demokratická solidarita 2023
01. ledna 2023 - 31. prosince 2023
2022
Democratická solidarita 2022
20. ledna 2022 - 31. prosince 2022
2021
Demokratická solidarita 2021
01. ledna 2021 - 31. prosince 2021
2020
Demokratická solidarita 2020
01. ledna 2020 - 31. prosince 2020
2019
Demokratická solidarita 2019
13. března 2019 - 15. března 2019
2018
Demokratická solidarita 2018
01. ledna 2018 - 31. března 2018
2017
Demokratická solidarita 2017
29. března 2017 - 30. března 2017
2016
Demokratická solidarita 2016
01. ledna 2016 - 31. prosince 2016
2014
Demokratická solidarita 2014
01. ledna 2014 - 31. prosince 2014
2013
Demokratická solidarita 2013
01. ledna 2013 - 31. prosince 2013