Demokratická solidarita

Demokratická Solidarita

Posláním projektu Demokratická Solidarita je bránit a posilovat demokracii, a také podporovat řádnou správu věcí veřejných v Latinské Americe. Iniciativa byla založena v září 2013 na základě Pražské deklarace a podepsána skupinou opozičních vůdců, lidskoprávních aktivistů a nezávislých novinářů z Venezuely a Kuby během 17. výroční konference Forum 2000 „Společnosti v přerodu“.

Iniciativa se v následujících letech rozšířila a dnes zahrnuje většinu latinskoamerických zemí, ve kterých rozvíjí stabilní síť jednotlivců z různých oblastí (mimo jiné politiky, aktivismu, žurnalistiky, mladých lídrů), kteří se věnují demokratické současnosti a budoucnosti regionu.

CÍLE

Cílem projektu je:

  • Výměna informací, zkušeností a názorů, pořádání interních i veřejných akcí
  • Vytváření nových nápadů a publikování analytických textů a doporučení, jak pro interní použití, tak pro širokou veřejnost
  • Působit jako podpůrná síť a přijímat opatření k vyjádření solidarity s účastníky projektu
  • Dirigovat mezinárodní pozornost k událostem v regionu, které to vyžadují

AKTIVITY

Aktivity platformy se konají na každoročních konferencích Forum 2000 v rámci celosvětové debaty o demokracii. Solidarita také pořádá každoroční konference v regionu Latinské Ameriky, které se snaží podporovat diskusi o demokratických, mírových a udržitelných přechodech, jejich výzvách a kvalitě demokracie v regionu.

Kromě soukromých setkání pořádá Demokratická Solidarita také veřejné akce s cílem zvýšit povědomí o hlavních problémech demokracie a lidských práv v Latinské Americe. V průběhu roku plataforma koordinuje virtuální diskuze, které upozorňují na aktuální problémy v regionu.


Solidaridad Democrática

La misión de Solidaridad Democrática es defender y fortalecer la democracia y fomentar el buen gobierno en América Latina. La iniciativa se fundó en septiembre de 2013, basada en la Declaración de Praga, firmada por un grupo de líderes de la oposición, activistas de derechos humanos y periodistas independientes de Venezuela y Cuba, durante la Decimoséptima Conferencia anual de Forum 2000, “Sociedades en Transición”.

La iniciativa se expandió en los siguientes años y hoy abarca la mayoría de los países de América Latina en los que desarrolla una red estable de personas de diferentes campos (política, activismo, periodismo, jóvenes líderes, entre otros), dedicados al presente y futuro democrático de la región. 

OBJETIVOS

Los objetivos de la red son:

  • Intercambiar información, experiencias y opiniones, organizando eventos tanto internos como públicos
  • Generar ideas nuevas y redactar textos de análisis y recomendaciones, tanto para el uso interno como para presentarlos al público general
  • Actuar como una red de apoyo y tomar medidas para expresar su solidaridad con los demás participantes
  • Dirigir la atención internacional hacia acontecimientos en la región que así lo requieran 

ACTIVIDADES

Las actividades de la plataforma tienen lugar en las conferencias anuales de Forum 2000 en el marco del debate global sobre la democracia. Solidaridad Democrática también organiza conferencias anuales en la región de América Latina que buscan promover la discusión sobre transiciones democráticas, pacíficas y sostenibles, desafíos y calidad de la democracia en la región latinoamericana.

Además de las reuniones privadas, Solidaridad Democrática organiza eventos públicos con el objetivo de crear conciencia sobre los temas principales de la democracia y derechos humanos en América Latina. A lo largo del año, SD también coordina discusiones virtuales que dirigen la atención a temas actuales de la región.