Demokratická solidarita 2020

Demokratická solidarita 2020


Projekt Demokratická solidarita usiluje o vyvolání účinné mezinárodní solidarity s latinskoamerickým regionem za účelem podpory demokracie a jejích hodnot. Iniciativa byla založena v září 2013 na základě dohody podepsané v Praze během 17. výroční konference Forum 2000 „Společnosti v přerodu“. Tvoří ji stabilní síť významných demokratických organizací a jednotlivců z nejrůznějších odvětví, která je připravena v případě potřeby reagovat.

Impuls ke vzniku Demokratické solidarity vzešel od skupiny venezuelských a kubánských opozičních leaderů, lidskoprávních aktivistů a nezávislých novinářů, mezi nimi Yoani Sánchez, Leopolda Lópeze, Tamary Sujú, Enriqua ter Horsta nebo Dagoberta Valdése Hernándeze. Myšlenkou bylo vytvořit místo vhodné pro sdílení zkušeností a další debatu o pokojných a trvale udržitelných demokratických tranzicích a následné konsolidaci demokracie v regionu. Nadace Forum 2000 byla touto skupinou oslovena, aby takový dialog moderovala a zajišťovala logistickou a organizační podporu pojektu.

Dílčí cíle projektu:

 • rozvoj a posílení platformy Demokratické solidarity jako stabilní a silné sítě demokratů.
 • výměna mezinárodních zkušeností, znalostí a osvědčených postupů ohledně tranzic a demokratického rozvoje.
 • zvýšení všeobecné informovanosti a pořádání vzdělávacích aktivit pro veřejnost, studenty a občanskou společnost.

Aktivity projektu se konají jednak v průběhu výročních konferencí Forum 2000 jako součást globální diskuze o demokracii. Demokratická solidarita dále pořádá každoroční konference v Latinské Americe s cílem podpořit regionální solidaritu a umožnit věcnou tolerantní debatu o výzvách tamní demokracie.


Demokratická solidarita v Latinské Americe

Konference „Demokratická solidarita v Latinské Americe“ a veřejná akce „Vlna protestů v Latinské Americe: Příčiny a následky“ byly zrušeny. Děkujeme za pochopení.

Konference Nadace Forum 2000
25. – 27. března 2020, São Paulo, Brazílie

Nadace Forum 2000 pořádá již pátý ročník konference „Demokratická solidarita v Latinské Americe“ v São Paulo v Brazílii ve dnech 25. – 27. března 2020. Konference Demokratické solidarity rozvíjí diskuzi o pokojných a trvale udržitelných demokratických tranzicích, výzvách a kvalitě demokracie v regionu Latinské Ameriky. Letošní pátý ročník konference se zaměří na přetrvávající populistické výzvy v Latinské Americe a na nedávnou vlnu protestů, které mohou sloužit jako inspirace, ale zároveň jako varování. V neposlední řadě se březnové setkání bude věnovat i vlivu Čínské lidové republiky v regionu.

Konference se bude skládat z celodenních uzavřených pracovních setkání politiků, expertů a aktivistů. Zároveň proběhne i veřejná diskuse “Vlna protestů v Latinské Americe: Příčiny a následky“ ve spolupráci s Fernando Henrique Cardoso Foundation a FGV São Paulo Law School.


Vlna protestů v Latinské Americe: Příčiny a následky

FGV São Paulo Law School
Rua Rocha, 233 – Bela Vista – São Paulo

27. března 2020, São Paulo, Brazílie

V roce 2019 otřásla Latinskou Amerikou vlna protestů. Chile, Bolívie, Peru, Kolumbie a Ekvádor jsou pouze některé ze zemí, které byly svědky otřesů a požadavků po změnách ve společnosti. To, co někteří nazývají „Latinskoamerické jaro“ zmobilizovalo společnosti napříč celým regionem. Společným jmenovatelem byly protesty proti ekonomické stagnaci, sociální nerovnosti, úsporným opatřením, politické korupci a volebním podvodům. Tyto nepokoje vyústily v odstoupení prezidenta Eva Moralese v Bolívii, ústupky prezidentů Lenína Morena v Ekvádoru a Sebastiána Piñery v Chile.

 • Jaké jsou motivy, které mobilizují demonstranty, aby vyšli do ulic?
 • Můžeme v regionu nacházet společné příčiny protestů?
 • Jaké další změny můžeme v souvislosti s protesty očekávat?
 • A co přinese rok 2020?

Minulé ročníky

2019
Demokratická solidarita 2019
13. březen 2019 - 15. březen 2019
2018
Demokratická solidarita 2018
01. leden 2018 - 31. březen 2018
2017
Demokratická solidarita 2017
29. březen 2017 - 30. březen 2017
2016
Demokratická solidarita 2016
01. leden 2016 - 31. prosinec 2016
2015
Demokratická solidarita 2015
01. leden 2015 - 31. prosinec 2015
2014
Demokratická solidarita 2014
01. leden 2014 - 31. prosinec 2014
2013
Demokratická solidarita 2013
01. leden 2013 - 31. prosinec 2013

Solidaridad Democrática 2020


El proyecto de Solidaridad Democrática persigue iniciar una solidaridad internacional efectiva en la región de América Latina para promover la democracia y sus valores. La iniciativa se fundó en Septiembre de 2013, basada en un acuerdo firmado en Praga durante la Diecisieteava Conferencia annual de Forum 2000, “Sociedades en Transición”. Desarrolla una red estable, formada por un grupo de organizaciones democráticas de alto nivel y personas de diferentes campos, capaces de responder pronptamente si es necesario.

La idea de Solidaridad Democrática surgió de un grupo de líderes de la oposición, activistas de derechos humanos y periodistas independientes de Venezuela y Cuba, entre ellos, Yoani Sánchez, Leopoldo López, Tamara Sujú, Enrique ter Horst o Dagoberto Valdés Hernández. Su idea fue crear un ambiente favorecedor para compartir experiencias y fomentar un dialogo sobre transiciones democráticas pacíficas y sostenibles y la consiguiente consolidación de la democracia en la región. Para moderar y facilitar dicho diálogo, y en aras de coordinar logísticamente y ofrecer apoyo organizacional, dicho grupo invitó a la Fundación Forum 2000 a apoyar el proyecto.

Los objetivos específicos del proyecto son:

 • Desarrollar y fortalecer la plataforma de Solidaridad Democrática como una red de demócratas fuerte y estable.
 • Intercambiar conocimiento y mejores prácticas en relación con la experiencia internacional en transiciones y desarrollo democrático.
 • To Crear mayor conciencia publica y llevar a cabo actividades para el público, estudiantes y sociedad civil.

Las actividades del proyecto tienen lugar como parte de las conferencias anuales de Forum 2000 en el marco del debate global sobre la democracia. Solidaridad Democrática tambien organiza conferencias anuales en la región de América Latina con el propósito de fomentar la solidaridad regional y habilitando un debate tolerante y significativo sobre los desafíos de la democracia.


Solidaridad Democrática en América Latina

La conferencia "Solidaridad Democrática en América Latina" y el evento público "Protestas Sociales en América Latina: causas y consecuencias" fue cancellada debido al brote de coronavirus. Gracias por su comprensión.

Conferencia organizada por la Fundación Forum 2000
Marzo 25–27, 2020, São Paulo, Brasil 

La Fundación Forum 2000 está organizando la quinta edición de la conferencia "Solidaridad democrática en América Latina" en São Paulo, Brasil, del 25 al 27 de marzo de 2020. Las conferencias de Solidaridad Democrática buscan promover la discusión sobre transiciones democráticas pacíficas y sostenibles, desafíos y calidad de la democracia en la región latinoamericana. La reunión se centrará en el desafío continuo del populismo en América Latina, discutirá sobre la reciente ola de protestas cívicas que pueden servir tanto de inspiración como de advertencia, y analizará la creciente influencia de China en la región.  

El evento consistirá de un día completo de grupos de trabajo privados con políticos, expertos y activistas, y una discusión pública “Protestas Sociales en América Latina: causas y consecuencias” organizada en cooperación con la Fundación Fernando Henrique Cardoso y la Escuela de Derecho de la Fundación Getulio Vargas.


Prostestas Sociales en América Latina: causas y consecuencias

Escuela de Derecho de São Paulo de la Fundación Getulio Vargas
Rua Rocha, 233 – Bela Vista – São Paulo

Marzo 27, 2020, 10:00 – 12:00, São Paulo, Brasil 

Una ola de protestas sociales sacudió a América Latina en 2019. Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador son sólo algunos de los países que presenciaron explosiones sociales y demandas de cambio social. Lo que algunos han llamado la "Primavera de América Latina" ha movilizado a personas de toda la región en contra del estancamiento económico, la desigualdad, las medidas de austeridad, la corrupción política y los fraudes electorales. Estos disturbios sociales han resultado en la dimisión del Presidente Evo Morales en Bolivia y en concesiones por parte de los Presidentes Lenín Moreno y Sebastián Piñera en Ecuador y Chile respectivamente, tales como la convocatoria a un plebiscito nacional por éste último.

 • ¿Cuáles son los motivos que movilizan a los manifestantes a salir a las calles?
 • ¿Hay causas comunes a través de la región?
 • ¿Qué cambios traerá esta ola de protestas?
 • ¿Qué depara el 2020?

Años pasados

2019
Demokratická solidarita 2019
13. březen 2019 - 15. březen 2019
2018
Demokratická solidarita 2018
01. leden 2018 - 31. březen 2018
2017
Demokratická solidarita 2017
29. březen 2017 - 30. březen 2017
2016
Demokratická solidarita 2016
01. leden 2016 - 31. prosinec 2016
2015
Demokratická solidarita 2015
01. leden 2015 - 31. prosinec 2015
2014
Demokratická solidarita 2014
01. leden 2014 - 31. prosinec 2014
2013
Demokratická solidarita 2013
01. leden 2013 - 31. prosinec 2013