Demokratická solidarita 2019

Pražská konference


Demokratická solidarita na Konferenci 2019

Ve dnech 13. - 15. října 2019 se v Praze uskutečnila 23. konference Forum 2000 s názvem “Recovering the Promise of 1989”. Stejně jako v předchozích letech byl projekt Demokratická solidarita a témata demokracie a lidských práv v Latinské Americe nedílnou součástí diskusí. Účastníci konference nejen z latinskoamerických zemí diskutovali a analyzovali proces tranzice k demokracie v autokraticky řízených zemích, roli studentských hnutí, regionálního a mezinárodního společenství.

Program zahrnoval čtyři veřejné akce a dvě uzavřená setkání. Panel „60 Years of Communism in Cuba” moderovaný Miriam Kornblith poskytl přehled o současné situaci na Kubě, jedné z pěti současných komunistických zemí. Panelisté Tania Bruguera, Dánae Vílchez a Wilhelm Hofmeister sdíleli své názory na situaci z místní, regionální a mezinárodní perspektivy. Po panelu následovalo slavnostní předávání ceny „Award for Committed Diplomacy in Cuba 2016 – 2018”, které se konalo ve spolupráci s Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina (CADAL). Ve svém šestém ročníku byla cena udělena českému diplomatovi Filipovi Vurmovi, nominovanému různými skupinami kubánského občanského hnutí v různých částech Kuby.

Druhý veřejný panel s názvem „Challenges to Democracy in Latin America: Can International Community Help?”, organizovaný ve spolupráci s CASLA Institute, se zabýval kroky, které by mezinárodní společenství a regionální aktéři měli podniknout na podporu demokratizačního procesu v zemích Latinské Ameriky, zejména ve Venezuele, Bolívii, Nikarague a na Kubě. Diskusi mezi Haslerem Ivánem Iglesiasem Yañezem, Editou Hrdou a Michaelem Gonzalezem moderovala Cristiana Chamorro.

Další veřejná akce, promítání filmu, se konala v rámci programu Festivalu demokracie, doprovodného programu konference Forum 2000. Po promítání filmu „Exiled“ režisérky Leonor Zúniga následovala diskuse mezi Dánae Vílchez a Cristianou Chamorro, moderována Clarou Gonzalez. „Exiled“ vypráví příběh Zoilamériky Ortegy Murillo, která veřejně obvinila jejího adoptivního nevlastního otce Daniela Ortegy, prezidenta Nikaragui, ze znásilnění. Diskuse zdůraznila dehumanizující účinek sexuálního zneužívání jeho obětí. Ve filmu se také jasně vyobrazila Zoilameričina lidskost, bolest a statečnost, se kterou odolávala extrémně náročným situacím.

V návaznosti na předchozí ročníky interních workshopů Demokratické solidarity, které se zaměřovaly na otázky vzdělávání, leadershipu, občanského aktivismudemokratické opozice, diskutovali účastníci o roli studentských hnutí v tranzici k demokracii na workshopu „Student Power“. Rafaela Requesens z Venezuely a Grigor Yeritsyan z Arménie nabídli dva odlišné pohledy - jeden ze země zápasící s každodenními protesty a útlakem autoritářského režimu, a druhý úspěšný příklad země, kde studentské hnutí přispělo ke svržení autoritářského režimu.

Po workshopu následovalo organizační setkání členů a příznivců iniciativy Demokratická solidarita, kde se diskutovalo o dalším vývoji projektu. Pátý ročník konference Demokratické solidarity byl naplánován na březen 2020brazilském São Paulu.

Fotogalerie


Conferencia de Praga


Solidaridad Democrática en la Conferencia de 2019

La 23ª Conferencia de Forum 2000, titulada “Recovering the Promise of 1989”, tuvo lugar del 13 al 15 de octubre de 2019 en Praga. Al igual que en años pasados, el proyecto de Solidaridad Democrática del Forum 2000 y los temas de la democracia y los derechos humanos en América Latina formaron una parte integral de la discusión. Los participantes no solo de los países latinoamericanos analizaron y discutieron sobre la transición a la democracia en los países que sufren de los regímenes autocráticos y el rol de los movimientos estudiantiles y la comunidad regional e internacional.

El programa incluyó cuatro eventos públicos y dos reuniones internas. El panel "60 Years of Communism in Cuba" moderado por Miriam Kornblith ofreció un resumen de la situación actual en Cuba, uno de los cinco actuales países comunistas. Los panelistas Tania Bruguera, Dánae Vílchez y Wilhelm Hofmeister compartieron sus puntos de vista sobre la situación  desde la perspectiva local, regional e internacional. El panel fue seguido por la entrega del premio "Premio a la diplomacia comprometida en Cuba 2016 - 2018" organizada en cooperación con el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). En su sexta edición, el premio fue otorgado al diplomático checo Filip Vurm, nominado por varios grupos del movimiento cívico cubano en diferentes partes de Cuba.

Otro panel público "Challenges to Democracy in Latin America: Can International Community Help?" organizado en cooperación con CASLA Institute trató de los pasos que la comunidad internacional y los actores regionales deberían tomar para apoyar el proceso de democratización en los países latinoamericanos, especialmente Venezuela , Bolivia, Nicaragua y Cuba. La discusión entre Hasler Iván Iglesias Yañez, Edita Hrdá y Michael González fue moderada por Cristiana Chamorro.

Otro evento público se llevó a cabo dentro del programa del Festival de la Democracia, el programa asociado de la Conferencia Forum 2000. La proyección de del documental "Exiliada" dirigido por Leonor Zúniga fue seguida por una discusión entre Dánae Vílchez y Cristiana Chamorro, moderada por Clara González. El documental cuenta la historia de Zoilamérica Ortega Murillo, quien acusó públicamente a su padrastro adoptivo Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, de violación. La discusión destacó el efecto deshumanizante del abuso sexual en sus víctimas y cómo este documental puso al descubierto la humanidad, el dolor y la resistencia valiente de Zoilamerica.

Siguiendo las ediciones anteriores de los seminarios internos de Solidaridad Democrática que se centraron en los temas de educación, liderazgoparticipación cívica, y oposición democrática, los participantes discutieron el papel de los movimientos estudiantiles en la transición a la democracia en el seminario "Student Power". Rafaela Requesens de Venezuela y Grigor Yeritsyan de Armenia ofrecieron dos puntos de vista diferentes – uno del país que lucha con las protestas cotidianas y la opresión del régimen autoritario, y un ejemplo exitoso del país donde el movimiento estudiantil contribuyó al derrocamiento del regimen autoritario.

El seminario fue seguido por una reunión organizativa de miembros y simpatizantes de la iniciativa Solidaridad Democrática, donde se discutió el desarrollo del proyecto. La quinta edición de la conferencia regional de Solidaridad Democrática se planificó para marzo de 2020 en São Paulo, Brasil.

Galería de Fotos