NGO Market 2009

Tradiční veletrh neziskovek

Program


10.30 - 11.30 Sociální podnikání (Doc. Ing. M. Dohnalová,CSc., Katedra občanského sektoru, FHS UK) 
Přednáška zaměřená na specifika sociálního podnikání, tj. nového přístupu neziskových organizací ke svým zaměstnancům a k financování provozů. Cílem přednášky je zodpovědět otázku, jaké subjekty mohou být sociální firmou. Prostor bude věnovaný i představení projektů v České republice i zahraničí. 

11.00 – 12.00 Senioři v roli dobrovolníků 
Cílem setkání je představit téma dobrovolnictví seniorům a tím jim nabídnout možnost aktivního zapojení do společnosti. Hosté z řad neziskových organizací, kteří mají zkušenosti se seniory - dobrovolníky, krátce představí dané téma, v druhé části pak bude vyhrazen prostor dotazům a podnětům.

12.30 – 13.30 Právní rámec a informace o Radě vlády pro nestátní neziskové organizace (JUDr. Lenka Deverová, Rada vlády pro NNO) 
Cílem přednášky je seznámení se zákonem o veřejně prospěšných organizacích, který bude aktuálním tématem v následujících letech. Zaměřená bude především na povinnosti a možnosti, které neziskové organizace budou muset naplnit v souvislosti s právní úpravou o veřejné prospěšnosti. Druhá část přednášky bude věnovaná představení Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, jenž je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem vlády České republiky v oblasti nestátních neziskových organizací. 

14.00 – 15.00 Projektový management (Mgr. Lukáš Maláč, Regionální poradenská agentura) 
Přednáška se zaměří na možnosti získání dotací a psaní projektů. Účastníci semináře budou provedeni postupem při zpracování žádostí a bude jim vysvětlen „Ideální postup“ při přípravě projektu a podávání žádosti o grant. Přednáška se dále zaměří na kritéria úspěchu grantových žádostí a jejich důležitosti. 

15.30 – 16.30 Role České republiky v demokratizačním procesu (Jan Ruml, Respekt) 
Asociace DEMAS sdružuje 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí. Právě o roli, jakou naše republika v demokratizačním procesu hraje, o krizových oblastech a možnostech podpory demokracie a lidských práv, se bude hovořit během naší debaty s odborníky, kteří se v dané problematice angažují již dlouhá léta.

18.00 Vyhlášení výsledku ankety o nejlépe se prezentující organizaci (závěr Veletrhu)

v průběhu dne (pro školy) Seznamte se z neziskovým sektorem (Bc. Lenka Šebelová, Regionální poradenská agentura) 
Krátká 15 minutová přednáška má za cíl seznámit studenty středních škol s neziskovým sektorem. Zaměří se na zodpovězení základních otázek: Co je občanská společnost? Kde všude se mohu s občanskou společností potkat? Jak si lze představit fungování občanské společnosti a jaké právní formy jsou její součástí? Proč je důležitá občanská společnost v České republice?