Demokratická solidarita 2018

Pražská konference


Demokratická solidarita na Konferenci 2018

Ve dnech 7. - 9. října 2018 se v Praze uskutečnila 22. konference Forum 2000 s názvem “Democracy: In Need of a Critical Update?”. Stejně jako v předchozích letech byl projekt Demokratická solidarita a témata demokracie a lidských práv v Latinské Americe nedílnou součástí diskusí. O nestabilitě demokratických systémů a vzestupu populismu v Latinské Americe společně diskutovali Rafaela Requesens, aktivistka a předsedkyně Federace studentských center Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), José Miguel Vivanco, ředitel americké divize Human Rights Watch, Beatriz Becerra, španělská autorka a poslankyně Evropského parlamentu a další.

Program zahrnoval čtyři veřejné akce a tři uzavřená setkání. První veřejný panel „Fragile Democracy and Populist Threat in Latin America” byl uspořádán ve spolupráci s Institutem CASLA. Řečníci, společně s moderátorkou Tamarou Sujú, diskutovali o nestabilitě demokratických systémů a o vzestupu populismu v Latinské Americe. Zatímco se Edipcia Dubón a Gustavo Tovar zaměřili především na případy z Nikaraguy a Venezuely, Beatriz Becerra a José Miguel Vivanco popsali mezinárodní perspektivu populismu a jeho vlivu na země Latinské Ameriky.

Druhý z panelů pro veřejnost s názvem „The Social and Political Struggle in Cuba: Future in the Footsteps of Its Past?”, organizovaný ve spolupráci s Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, se zabýval nedávnou změnou ve vedení Kuby a jejím vlivem na současný stav vnitřních a mezinárodních záležitostí. Moderátor Gabriel Salvia a řečníci Tania Bruguera a Luis Manuel Otero Alcántara upozornili na možné změny související s novou ústavou, nadcházejícím referendem a novým prezidentem Díaz-Canelem.

Další dvě veřejné akce se konaly v rámci Festivalu demokracie, doprovodného programu konference Forum 2000. První z nich, veřejná debata „Nicaragua: Protests Against the Government Continue”, moderovaná Rafaelem Rincónem, otevřela diskuzi o masivních protivládních protestech probíhajících v Nikaragui od dubna 2018. Edipcia Dubón popsala současnou situaci v zemi a poskytla pohled na každodenní výzvy, kterým čelí místní lidé. José Miguel Vivanco zdůraznil důležitost podpory mezinárodního společenství a vyjádřil obavy z možného poklesu zájmu o zhoršující se situaci v Nikaragui ze strany dvou významných aktérů v regionu - Mexika a Brazílie.

Poslední veřejná akce byla věnována projekci filmu „Chavismo: The Plague of the 21st Century”, jehož záměrem je zvýšit povědomí o tragédii, kterou Venezuela utrpěla pod režimem Cháveze, bývalého prezidenta Venezuely. Po projekci následovala diskuse moderovaná režisérem filmu - Gustavem Tovarem. Mezi řečníky debaty byli mladí aktivisté z různých latinskoamerických zemí – Rayid Alexander Alvarado Vanegas (Nikaragua), Camilo Quiroga (Bolívie), Daniel Ackerman (Venezuela) a José Manuel Ormachea Mendieta (Bolívie).

První z uzavřených setkání byla pracovní snídaně „Mexico After Elections: Promising Future or Populist Threat?“, která zkoumala dopady mexických prezidentských voleb a vítězství Andrése Manuela Lópeze Obradora na budoucí politické a ekonomické směřování latinskoamerického regionu. V minulosti se uzavřené workshopy Demokratické solidarity zaměřovaly na problematiku vzděláváníleadershipu a občanského aktivismu, a v letošním roce se účastníci setkání zaměřili na demokratickou jednotu a roli opozice v Latinské Americe. Tři odborníci a aktivisté z Venezuely, Nikaraguy a Bolívie diskutovali o základních aspektech demokratické opozice v Latinské Americe, a výstupem jejich jednání je řada doporučení. Workshopu předcházelo organizační setkání členů a příznivců iniciativy Demokratická solidarita, kde se diskutovalo o jejím dalším vývoji. Čtvrtý ročník konference Demokratická solidarita je naplánován na březen roku 2019 v Buenos Aires v Argentině.

Fotogalerie


Conferencia de Praga


Solidaridad Democrática en la Conferencia de 2018

La 22ª Conferencia Anual del Forum 2000, titulada “Democracy: In Need of a Critical update?”, se celebró en Praga del 7 al 9 de octubre de 2018. Al igual que en años pasados, el proyecto de Solidaridad Democrática del Forum 2000 y los temas de la democracia y los derechos humanos en América Latina formaron una parte integral de la discusión. La inestabilidad de los sistemas democráticos y el aumento del populismo en América Latina fueron analizados y discutidos por Rafaela Requesens, activista y presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Americas Division de Human rights Watch, y Beatriz Becerra, escritora española y miembra del Parlamento Europeo, entre otros participantes.

El programa incluyó cuatro eventos públicos y tres reuniones internas. El panel "La Frágil Democracia y la Amenaza Populista en América Latina" se organizó en cooperación con CASLA Institute. La moderadora Tamara Sujú y cuatro panelistas discutieron la fragilidad de los sistemas democráticos y el aumento del populismo en América Latina. Mientras que Edipcia Dubón y Gustavo Tovar se enfocaron principalmente en los casos de Nicaragua y Venezuela, Beatriz Becerra y José Miguel Vivanco ofrecieron una perspectiva internacional sobre el populismo y sus efectos en los países latinoamericanos.

El segundo panel público, titulado “La Lucha Social y Política en Cuba: ¿El Futuro en las Huellas de Su Pasado?”, organizado en cooperación con el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, abordó el último cambio en el liderazgo del país y su efecto sobre el estado actual de los asuntos nacionales e internacionales. El moderador Gabriel Salvia y los participantes Tania Bruguera y Luis Manuel Otero Alcántara destacaron los cambios que pueden ocurrir en Cuba con respecto a su nueva constitución, el próximo referéndum y lo que puede esperarse con el nuevo presidente, Díaz-Canel.

Otros dos eventos públicos se llevaron a cabo dentro del programa del Festival de la Democracia, el programa asociado de la Conferencia del Forum 2000. La discusión pública dirigida por Rafael Rincón, “Nicaragua: Continúan las Protestas Contra el Gobierno”, se centró en las masivas protestas antigubernamentales del país que han tenido lugar desde abril de 2018. Edipcia Dubón ofreció una visión interna que describe la situación cotidiana del pueblo nicaragüense. José Miguel Vivanco destacó la importancia del apoyo de la comunidad internacional y expresó su temor por la posible disminución del interés de dos actores principales en la región, México y Brasil, por el deterioro de la situación en Nicaragua.

El último evento público fue dedicado a la proyección de la película "Chavismo: La Peste del Siglo XXI" (dirigida por Gustavo Tovar), que busca crear conciencia sobre la tragedia que sufrió Venezuela durante el régimen de Chávez. La proyección fue seguida por una discusión moderada por Gustavo Tovar y con jóvenes activistas de varios países latinoamericanos, Rayid Alexander Alvarado Vanegas (Nicaragua), Camilo Quiroga (Bolivia), Daniel Ackerman (Venezuela) y José Manuel Ormachea Mendieta (Bolivia).

Las reuniones privadas de la conferencia empezaron con el desayuno de trabajo “México Después de las Elecciones: ¿Futuro Prometedor o Amenaza Populista?”, examinando los efectos de las elecciones presidenciales mexicanas y la victoria de Andrés Manuel López Obrador sobre la futura dirección política y económica de la región latinoamericana. Siguiendo las ediciones anteriores de los seminarios internos de Solidaridad Democrática que se centraron en los temas de educaciónliderazgo y participación cívica, los panelistas y los participantes discutieron “Unidad Democrática y el Papel de la Oposición en América Latina”. Tres expertos y activistas de Venezuela, Nicaragua y Bolivia discutieron los aspectos esenciales de la oposición democrática en América Latina. Se propusieron varias recomendaciones como resultado de la reunión. El seminario fue precedido por una reunión organizativa de miembros y simpatizantes de la iniciativa Solidaridad Democrática, donde se discutió el desarrollo del proyecto. Se planificó una cuarta edición de la Conferencia de Solidaridad Democrática para marzo de 2019 en Buenos Aires, Argentina.

Galería de Fotos