Voda na Blízkém východě

O projektu

Projekt Voda na Blízkém východě se zabývá problémem, jenž je v oblasti Blízkého východu z politicko-bezpečnostního a humanitárního aspektu obzvláště tíživý: vodními zdroji.

Voda a politika jsou na Blízkém východě dvě neoddělitelné a navzájem se ovlivňující otázky, které jsou klíčové pro stabilizaci regionu. Navázání spolupráce nad vodními zdroji se však neuskuteční bez politické podpory a politickou podporu spolupráce nezíská bez validního konceptu sdílení vodních zdrojů, který navodí pro všechny výhodný scénář dlouhodobě podporovaný a prověřený odbornou i politickou debatou.

Hlavní vodní zdroje regionu Blízkého východu mají trans-národní charakter a vytváří tak vlastní bezpečnostně-hydropolitický komplex, který spojuje všechny státy v oblasti. Blízký východ je extrémně suchým regionem, kde na 5 % světové populace připadá pouze 1 % zdrojů pitné vody. V podstatě všechny dostupné vodní zdroje jsou již využívány v maximálním rozsahu. Region není sužován pouze omezenou kvantitou pitné vody, ale i její zhoršující se kvalitou. Značná část získané pitné vody je degradována zemědělskými, průmyslovými a dalšími aktivitami, které přetváří krajinu. Omezené zásoby pitné vody budou dále sníženy předpokládanými efekty, které přináší klimatické změny, a neměnnou a nekooperativní hydropolitikou jednotlivých států Blízkého východu.

Neudržitelnost situace se projeví zhoršením socio-ekonomických podmínek i zdravotního stavu obyvatelstva, zhoršením bezpečnostní situace, zvýšením radikalizace a následně se promítne i do politického a institucionálního uspořádání v oblasti. Neudržitelnost situace je, kvůli selhávání oficiálních mírových rozhovorů a zhoršující se bezpečnostní situace v regionu, o to markantnější. Jako jediné udržitelné řešení pro Blízký východ se ukazuje spolupráce všech států povodí, resp. regionu, nad sdílenými vodními zdroji. Dosažení konsensu nad vodními zdroji by otevřelo cestu k řešení dalších sporných otázek. Na navození spolupráce je však nutné soustavně pracovat.

Technologické a technické nástroje pro odstranění nedostatku vodních zdrojů existují. To, čeho se nedostává, je politická podpora a s ní spjaté financování projektů. Udržitelný koncept spolupráce se neobejde bez synergie technologie, financování a politiky. K zastavení degradace vodních zdrojů a k rozvoji a financování zavádění inovativních zelených technologií nutných pro spolupráci v regionu momentálně přispívají nové podněty přicházející z mezinárodní politiky (politika změny klimatu, snižování environmentální zátěže, zelený růst a zelené ekonomiky) a podporují tak možnost dosažení „win-win“ scénáře a prosazení synergie technologie, investic a politiky.

Komplexnost problému vodních zdrojů na Blízkém východě vyžaduje intenzivní komunikaci a navázání důvěry mezi všemi aktéry, výměnu poznatků, know-how a zkušeností. Široká škála aspektů, jimž je nutno se věnovat, zahrnuje: populační růst, potravinovou soběstačnost, vzrůstající spotřebu ze strany průmyslu a cestovního ruchu, neefektivnost zemědělství, vzorce spotřeby, politické třenice, existující konflikty, změnu podnebí, ekonomické regulace vodního sektoru, nedostatek zahraničních investic, institucionální rámec, mezistátní spolupráci, náboženské a tradiční chápání vody, sociální dopady, nároky na životní prostředí a mnoho dalších.

Na tento poznatek navazuje svým pojetím i projekt Voda na Blízkém východě, kterým Nadace Forum 2000 usiluje o prohloubení dialogu nad stávajícími návrhy spolupráce, jejich zhodnocení a v závěru o podnícení konkrétních akcí. Při nynější neexistenci mírových rozhovorů a vzhledem k dlouhodobému negativnímu trendu a kontinuální degradaci zdrojů pitné vody je podobné setkávání více než důležité. Pokud by nedošlo k žádnému pokroku v řešení těchto problémů a naplnily se nejhorší scénáře, pak by region v blízké budoucnosti patrně musel čelit rozsáhlé humanitární katastrofě, vedoucí k otevřeným konfliktům, ekonomickému zhroucení a globální destabilizaci.

Cíle projektu
Projekt Voda na Blízkém východě má za cíl pomoci zprostředkovat mírové a udržitelné řešení sporných otázek týkajících se vodních zdrojů a mírového procesu na Blízkém východě. Jeho metodologie je založena na předpokladu, že je zapotřebí úzké souhry mezi doménou vědy (technologie), obchodu (investic) a politiky.

Projekt slouží ke zvýšení informovanosti české odborné i širší veřejnosti o problematice vodních zdrojů v regionu blízkovýchodního mírového procesu. Setkáváním zainteresovaných vědců/akademiků, soukromé a neziskové sféry a policy-makerů buduje síť kontaktů pro podporu spolupráce na Blízkém východě. Vytvářením platformy pro navázání důvěry a výměnu zkušeností, názorů a návrhů řešení dlouhodobě sporných otázek v blízkovýchodním regionu projekt přispívá k budování pozitivního obrazu ČR jako důvěryhodného místa pro jednání.


Metody a zdroje

Metody

Ke sledování výše uvedených cílů projekt užije komplexního, integrativního a multi-dimenzionálního přístupu. Ten zahrnuje každoroční pořádání diskuzí a workshopů na různá uvážlivě volená témata pro odbornou i širší veřejnost za účasti mezinárodně uznávaných (včetně českých) odborníků. Díky účelnému pořadí každý workshop navazuje na výsledky těch předcházejících a postupně tak rozšiřuje záběr. Setkání se konají až na výjimky v Praze.


Zdroje

Nadace Forum 2000 iniciovala projekt počátečním příspěvkem, postačujícím na koordinaci a management. Nicméně zásadní podpora od partnerů včetně soukromých společností je nutná, zejména k realizaci workshopů a zajištění přítomnosti zahraničních účastníků. Svým partnerům může projekt nabídnout zajímavé příležitosti. V oblasti nehmotných zdrojů projekt využívá své členství v Programu pro komunitu energie, vody a životního prostředí (Program for a Community of Energy, Water and Environment - EWE), jenž sdružuje skupinu expertů zabývajících se otázkami vody a zastupujících instituce z evropských i blízkovýchodních zemí. Klíčovými partnery v tomto rámci jsou London School of Economics and Political Science (LSE) a jordánská Higher Council for Science and Technology. V politické rovině poskytly svoji podporu a záštitu dvě světově uznávané osobnosti: Václav Havel a Jeho královská výsost princ El-Hassan bin Talál Jordánský. Projekt rovněž sleduje současné aktivity Evropské unie, které se zabývají tématem vody v rámci Euro-středomořského partnerství.


Knihovna

V rámci projektu Voda na Blízkém východě je v kanceláři Nadace Forum 2000 spravována odborná knihovna na téma vodních zdrojů na Blízkém východě, která je otevřená široké veřejnosti.
V případě zájmu o zapůjčení publikací nás prosím kontaktujte na emailu: secretariat@forum2000.cz.


Minulé ročníky

2010
Voda na Blízkém východě 2010
10. října 2010 - 12. října 2010
2009
Voda na Blízkém východě 2009
21. září 2009 - 22. září 2009
2008
Voda na Blízkém východě 2008
10. září 2008 - 11. září 2008
2007
Voda na Blízkém východě 2007
08. října 2007 - 09. října 2007
2006
Voda na Blízkém východě 2006
09. října 2006 - 10. října 2006
2005
Voda na Blízkém východě 2005
10. září 2005 - 11. září 2005