Demokratická solidarita 2020

Pražská konference


Demokratická solidarita na Konferenci 2020

24. Konference Forum 2000 s názvem „Nový svět na obzoru? Jak obnovit odpovědnost a solidaritu” se bude konat online ve dnech 12. - 14. října 2020. Nedílnou součástí diskuze, stejně jako v předchozích letech, bude projekt Fora 2000 s názvem Demokratická solidarita a témata demokracie a lidských práv v Latinské Americe.

Program bude zahrnovat tři veřejné akce a tři uzavřená setkání. Dvě virtuální diskuse konané v rámci Konference Forum 2000, „Brazil and Mexico: A Tale of Two Populist Presidents” a „Bolivia Elections: What’s at Stake?“, se zaměří na budoucnost populistických lídrů v Brazílii a Mexiku a na možné výsledky nadcházejících bolivijských prezidentských voleb. Uzavřená diskuze “COVID-19 in Latin America: Threat to Democracy and Opportunity for Authoritarians?” se zaměří na perzistenci latinskoamerických autoritářských režimů a jejich pokusy posílit svůj vliv během pandemie COVID-19. V návaznosti na řadu předchozích workshopů zaměřených na občanský aktivismus, bude 14. října uspořádán interní virtuální workshop „Digitální aktivismus v dobách pandemie, dezinformací a post-pravdy“, kde si aktivisté a odborníci z různých regionů vymění své znalosti a osvědčené postupy z oblasti digitálního aktivismu a boje proti dezinformacím. Tradiční organizační setkání členů iniciativy Demokratická solidarita se bude konat online 8. října.

Téma lidských práv v Latinské Americe bude rovněž zastoupeno v rámci Festivalu demokracie, který je součástí doprovodného programu konference Forum 2000. Online promítání dokumentárního filmu režiséra Jasona McNamary, „Messenger on a White Horse“, zabývajícího se životem a prací anglického novináře Roberta Coxe, který odhalil šokující zločiny argentinských vojenských diktátorů v oblasti lidských práv, se uskuteční 19. října.


Conferencia de Praga


Solidaridad Democrática en la Conferencia de 2020

La 24ª Conferencia Forum 2000, titulada "A New World Emerging? Restoring Responsibility and Solidarity", tendrá lugar online del 12 al 14 de octubre de 2020. Como en años pasados, el proyecto de Solidaridad Democrática de Forum 2000 y los temas de la democracia y los derechos humanos en América Latina formarán una parte integral de la discusión. 

El programa incluirá tres eventos públicos y tres reuniones internas. Dos discusiones públicas virtuales realizadas dentro de la Conferencia Forum 2000, “Brazil and Mexico: A Tale of Two Populist Presidents”“Bolivia Elections: What’s at Stake?“, se centrarán en el futuro de los líderes populistas en Brasil y México y los posibles resultados de las próximas elecciones presidenciales en Bolivia. La discusión interna “COVID-19 in Latin America: Threat to Democracy and Opportunity for Authoritarians?” analizará la persistencia de los regímenes autoritarios latinoamericanos y sus intentos de fortalecer su influencia durante la pandemia de COVID-19. A continuación de las ediciones anteriores de talleres sobre el activismo cívico, el 14 de octubre se organizará un taller virtual interno “Digital Activism in Times of Pandemic, Disinformation and Post-truth” donde activistas y expertos de diferentes regiones intercambiarán sus conocimientos y mejores prácticas con el activismo digital y la lucha contra la desinformación. La reunión organizativa de miembros de la iniciativa Solidaridad Democrática tendrá lugar online el 8 de octubre.

El tema de derechos humanos en América Latina seráa representado también en el programa del Festival de la Democracia, el programa asociado de la Conferencia Forum 2000. La proyección virtual del documental “El Mensajero” dirigido por Jason McNamara, que explora la vida y obra del periodista inglés Robert Cox quien expuso los espantosos crímenes de derechos humanos de los dictadores militares de Argentina, tendrá lugar el 19 de octubre.