Pražská konference


Demokratická solidarita na Konferenci 2020

24. konference Forum 2000 s názvem „Nový svět na obzoru? Jak obnovit odpovědnost a solidaritu" se konala online ve dnech 12. - 14. října 2020. Stejně jako v předchozích letech byl projekt Demokratická solidarita a témata demokracie a lidských práv v Latinské Americe nedílnou součástí diskuse.

Program zahrnoval tři veřejné akce a tři interní setkání. Veřejná diskuse „Brazil and Mexico: A Tale of Two Populist Presidents”, kterou moderovala Lorena Becerra, se zaměřila na analýzu populistických prezidentů Andrése Manuela Lópeze Obradora v Mexiku a Jaira Bolsonara v Brazílii. Marco Antonio FernándezSergio Fausto vysvětlili důvody vzestupu populismu v každé zemi, jejich sociální základnu, institucionální sílu jejich demokracií a to, jak pandemie ovlivnila sociální podporu obou vlád.

V diskusi „Bolivia Elections: What’s at Stake?“ se Tamara Sujú ptala Luise AlmagraJaime Aparicia Otera na nadcházející všeobecné volby v Bolívii [volby se konaly 18. října 2020], stav demokracie a hlavní výzvy, kterým země bude čelit v blízké budoucnosti. Oba panelisté odsoudili podvod spáchaný exprezidentem Evo Moralesem v posledních volbách v roce 2019 a shodli se, že představuje hrozbu pro zachování demokracie v zemi.

V interní diskusi „COVID-19 in Latin America: Threat to Democracy and Opportunity for Authoritarians?“ se Miriam Kornblith, Amaya Coppens, Rosa María PayáPatricio Navia podělily o své názory na to, jak pandemie COVID-19 ovlivňuje latinskoamerický region. Zaměřili se zejména na její vztah s autoritářskými režimy, důležitost důvěry v demokratické instituce a nutnost zvýšení státní kapacity pro řešení pandemických a dalších strukturálních problémů regionu ve spolupráci s občanskou společností a mezinárodními organizacemi.

V návaznosti na předchozí edice workshopů zaměřených na občanský aktivismus byl uspořádán 14. října interní virtuální workshop „Digital Activism in Times of Pandemic, Disinformation and Post-truth“ vedený Arzu GeybullouHaslerem Iglesiasem, kde si aktivisté a odborníci z různých regionů vyměnili jejich znalosti a osvědčené postupy v oblasti digitálního aktivismu a boje proti dezinformacím. Tradiční organizační setkání členů Demokratické solidarity se konalo online 8. října a účastníci diskutovali o tematickém rozsahu dalších aktivit projektu.

Téma lidských práv v Latinské Americe bylo také zastoupeno v programu Festivalu demokracie, doprovodního programu Konference Forum 2000. 19. října proběhlo online promítání dokumentu „Messenger on a White Horse“ režiséra Jasona McNamaru, který zkoumá život a dílo anglického novináře Roberta Coxe, který odhalil šokující zločiny argentinských vojenských diktátorů v oblasti lidských práv.


Conferencia de Praga


Solidaridad Democrática en la Conferencia de 2020

La 24ª Conferencia Forum 2000, titulada "A New World Emerging? Restoring Responsibility and Solidarity", tuvo lugar online del 12 al 14 de octubre de 2020. Como en años pasados, el proyecto de Solidaridad Democrática de Forum 2000 y los temas de la democracia y los derechos humanos en América Latina formaron una parte integral de la discusión.

El programa incluyó tres eventos públicos y tres reuniones internas. La discusión pública “Brazil and Mexico: A Tale of Two Populist Presidents” moderada por Lorena Becerra se centró en el análisis de las presidencias populistas de Andrés Manuel López Obrador en México y Jair Bolsonaro en Brasil. Tanto Marco Antonio Fernández como Sergio Fausto explicaron las causas del auge del populismo en cada país, su base social, la fortaleza institucional de sus democracias y cómo la pandemia ha afectado el apoyo social de ambos gobiernos.

En “Bolivia Elections: What’s at Stake?“, Tamara Sujú preguntó a Luis AlmagroJaime Aparicio Otero sobre las próximas elecciones generales en Bolivia [las elecciones se celebraron el 18 de octubre de 2020], el estado de la democracia y los principales desafíos que enfrentará el país en el futuro cercano. Ambos panelistas denunciaron el fraude cometido por el ex Ppresidente Evo Morales en las últimas elecciones de 2019 y acordaron en que representa una amenaza para la consolidación de la democracia en el país.

En la discusión interna “COVID-19 in Latin America: Threat to Democracy and Opportunity for Authoritarians?” Miriam Kornblith, Amaya Coppens, Rosa María PayáPatricio Navia compartieron sus puntos de vista sobre cómo la pandemia de COVID-19 está afectando a la región de América Latina. En particular, se enfocaron en su relación con los regímenes autoritarios, la importancia de la confianza en las instituciones democráticas y la necesidad de un aumento de la capacidad estatal para enfrentar la pandemia y otros problemas estructurales de la región, en colaboración con la sociedad civil y organizaciones internacionales.

A continuación de las ediciones anteriores de talleres sobre el activismo cívico, el 14 de octubre se organizó un taller virtual interno “Digital Activism in Times of Pandemic, Disinformation and Post-truth” coordinado por Arzu GeybullaHasler Iglesias, donde activistas y expertos de diferentes regiones intercambiaron sus conocimientos y mejores prácticas con el activismo digital y la lucha contra la desinformación. La reunión organizativa de miembros de Solidaridad Democrática tuvo lugar online el 8 de octubre y los participantes debatieron sobre los temas de las próximas actividades del proyecto.

El tema de derechos humanos en América Latina fue representado también en el programa del Festival de la Democracia, el programa asociado de la Conferencia Forum 2000. La proyección virtual del documental “El Mensajero” dirigido por Jason McNamara, que explora la vida y obra del periodista inglés Robert Cox quien expuso los espantosos crímenes de derechos humanos de los dictadores militares de Argentina, tuvo lugar el 19 de octubre.