Cíle

Předání zkušeností o průběhu politické, ekonomické a společenské transformace Československé federativní republiky, České republiky a Slovenska po roce 1989. Seznámení účastníků projektu s fungováním politických institucí a neziskového sektoru v České republice a na Slovensku.

Prostředek dosažení: Zvýšení teoretických a praktických vědomostí účastníků projektu pomocí přednášek renomovaných lektorů.

Vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky z cílových zemí.

Prostředek dosažení: Určení základních problémů a výzev, kterým čelí občanská společnost v cílových zemích prostřednictvím diskuse mezi účastníky kurzu a lektory. Dostatečný časový prostor pro vzájemnou diskuzi a výměnu zkušeností v rámci první rezidenční fáze.

Pomoc účastníkům s přípravou projektů, které budou realizovat ve svých zemích.

Prostředek dosažení: Blok seminářů zaměřený na řízení a organizaci projektů pracující s modelovými situacemi. Časový prostor pro vytváření projektových idejí. Možnost konzultací a dlouhodobé spolupráce s lektory zabývajícími se tématem projektu. Navázání kontaktů s odborníky v České republice a na Slovensku.