NGO Market 2020

Tradiční veletrh neziskovek

Seznam zapojených organizací


Lidská práva a podpora demokracie

 • Evropská komise

  Zastoupení EK plní roli "ambasády" EU v ČR a jeho hlavním úkolem je být komunikačním mostem mezi Bruselem a českou veřejností. Přináší informace o EU, jejích politikách a nových legislativních návrzích. Zprostředkovává dění a diskuzi v evropských institucích české veřejnosti nejrůznějšími způsoby a komunikačními kanály. Pracovníci Zastoupení EK jsou ve spojení s novináři, politiky a úředníky státní správy i samospráv, akademiky; s představiteli malých i velkých firem a různých zájmových asociací; neziskového sektoru a představiteli občanské společnosti, atd..
  https://ec.europa.eu/czech-republic/home_cs

   
 • Evropa pro občany

  Program Evropa pro občany je hlavním nástrojem Evropské unie pro rozvoj demokratické angažovanosti a aktivního evropského občanství. Národní kontaktní místo Programu pro podporu českých žadatelů zajišťuje Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR.
  www.euroskop.cz/9041/sekce/evropa-pro-obcany

   
 • Úřad vlády ČR Odbor rovnosti žen a mužů

  Odbor rovnosti žen a mužů koordinuje agendu rovnosti žen a mužů na celostátní úrovni. Připravuje a naplňuje strategie za účelem řešení diskriminace žen a mužů a odstraňování přetrvávajících nerovností. Dohlíží nad tím, aby legislativa a vládní politika genderovné nerovnosti neprohlubovala a zodpovídá za naplňování mezinárodních závazků ČR v oblasti rovnosti žen a mužů. Dále také plní funkci sekretariátu Rady pro rovnost žen a mužů.
  www.tojerovnost.cz

   
 • Ústav mezinárodních vztahů, Praha

  Nadace Anny Lindh je mezinárodní organizace sdružující 42 zemí v euro-středomořském regionu, která podporuje mezikulturní dialog, spolupráci, důveru, respekt a porozumění napříč občanskou společnost.
  www.iir.cz

   
 • Člověk v tísni

  Člověk v tísni poskytuje okamžitou humanitární pomoc a pomáhá lidem postavit se na vlastní nohy. Podporuje vzdělávání dětí, pomáhá nejchudším a nejzranitelnějším, podporuje obránce lidských práv. Ctí hodnoty vzájemné pomoci, solidarity a humanismu.
  www.clovekvtisni.cz

   
 • DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

  DEMAS sdružuje 14 českých nevládních organizací, které se zabývají podporou demokracie, základních lidských práv, občanské společnosti, dobrého vládnutí a tzv. vlády práva ve třetích zemích.
  www.demas.cz

   
 • Nadace rozvoje občanské společnosti

  Posláním NROS je rozvíjet občanskou společnost a neziskový sektor v ČR. Finančně podporuje projekty zaměřené na ohrožené a znevýhodněné skupiny, podporu lidských práv a demokratických hodnot aj.
  https://www.nros.cz/

   
 • Post Bellum, o.p.s.

  Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století.
  https://www.postbellum.cz/

   
 • Nadační fond proti korupci

  Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzuje podněty, publikuje, tvoří legislativu a školí v rámci Protikorupční akademie.
  www.nfpk.cz

   
 • Sdružení VIA

  Sdružení VIA se zabývá využitím technologií pro dobrou věc. Jeho nejdůležitějším programem je TechSoup, který poskytuje darovaný software, hardware a IT služby neziskovým organizacím.
  https://sdruzenivia.cz/

   
 • Spolek pro ochranu žen, z. s.

  Spolek nesouhlasí se situací v ČR, kdy 90% prostitutek začne s touto profesí z důvodu sociální nouze. Věnuje se osvětě a upozorňuje politiky na souvislosti mezi sociálními problémy a prostitucí.
  www.spolekproochranuzen.cz

   

Sociální služby a zdraví

 • Letokruh, z.ú.

  Letokruh provozuje vícegenerační dobrovolnické centrum se speciálními aktivitami pro dobrovolníky v seniorském věku a šíří povědomí o možnostech a přínosech dobrovolnictví v každém věku.
  www.letokruh.eu

   
 • Kaleidoskop - centrum terapie a vzdělávání, z.ú.

  Ústav poskytuje podporu lidem s poruchou osobnosti formou terapeutické komunity v Solenicích u Příbrami a odborným sociálním poradenstvím v Ambulanci Kaleidoskop a následnou péčí DBT Centra.
  www.kaleidoskop-os.cz

   
 • POHODA- společnost pro normální život lidí s postižením, z. ú.

  POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú. už více než 20 let umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít tak, jak žijí jejich vrstevníci bez postižení.
  www.pohoda-help.cz

   
 • Charita Česká republika

  Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálních i zdravotních služeb v ČR. Její síť tvoří více než 320 Charit a pořádá Tříkrálovou sbírku, nejrozsáhlejší sbírkovou akci v České republice.
  https://www.charita.cz/

   
 • Společnost E / Czech Epilepsy Association, z.s.

  Společnost E je nezisková organizace podoprující lidi s epilepsií a jejich blízké v rámci celé ČR. V letošním roce slaví 30 let od založení.
  www.spolecnost-e.cz

   
 • Mezi námi o.p.s.

  Společnost Mezi námi šíří myšlenku mezigeneračního setkávání. Do jejich projektů se má možnost zapojit zástupce jakékoliv generace, kterého tyto aktivity osloví a má chuť se přidat.
  www.mezi-nami.cz

   
 • Nadace Krása pomoci

  Nadace během 11 let rozdělila mezi neziskové organizace pomáhající seniorům přes 31 mil. Kč. V rámci vlastního projektu “Doma bez obav” pomohla tisícům seniorů, aby mohli žít důstojně doma.
  Www.krasapomoci.cz

   
 • Willík - spolek pro Williamsův syndrom, z.s.

  Willík sdružuje rodiny vychovávající děti s Williamsovým syndromem, vzácným genetickým postižením. Cílem spolku je podpora rodin, šíření informací a snaha o začlenění lidí s WS do společnosti.
  https://spolek-willik.cz/

   
 • Národní ústav pro autismus, z.ú. (

  Národním ústavu pro autismus, z. ú. poskytuje od roku 2003 širokou nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra a jejich rodiny z celé České republiky.
  www.nautis.cz

   
 • PARENT PROJECT, z. s.

  PARENT PROJECT, z. s. je pacientská organizace založená rodiči, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker a dalšími vzácnými nervosvalovými onemocněními raného věku.
  www.parentproject.cz

   
 • META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

  Podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a v pracovní integraci, nabízí podporu pedagogům a školám, pokud se potýkají se specifickými potřebami dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).
  https://www.meta-ops.cz/

   
 • Fosa o.p.s.

  Posláním společnosti je začlenění lidí se znevýhodněním do společnosti, o dosažení maximální možné míry jejich soběstačnosti a aby kvalita jejich života odpovídala kvalitě života lidí bez znevýhodnění.
  https://www.fosaops.org/

   
 • Pestrá, o.p.s.

  Pestrá se zabývá výcvikem asistenčních psů pro lidi s různými druhy postižení a jako jediní v ČR mají mezinárodně akreditovaný bezkotcový výcvik od uznávané asociace Assistance Dogs International.
  www.pestra.cz

   
 • Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

  CIC je obecně prospěšná společnost, která poskytuje sociální služby, vzdělávací a volnočasové aktivity cizincům. Všechny programy mají za cíl imigrantům umožnit samostatný a důstojný život v ČR.
  http://www.cicpraha.org/

   
 • Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z.s.

  Organizace byla založena v roce 1991 jako svépomocné občanské sdružení, aby vytvořila podpůrný a vzdělávací program na pomoc pacientům trpícím Huntingtonovou chorobou a jejich rodinám a blízkým.
  www.huntington.cz

   
 • DMO POBYTY z.s.

  Nezisková organizace DMO Pobyty pořádá rehabilitační a zážitkové pobyty pro lidi s diagnózu dětská mozková obrna. Asistenci v ní zajišťují dobrovolní asistenti bez nároku na jakoukoli formu odměny.
  www.dmopobyty.cz

   

Výchova, vzdělávání a výzkum / Právo

 • Bahá’í informační centrum, o.p.s.

  Organizace působí na celé planetě v oblasti výchovy k jednotě lidstva, rovnoprávnosti žen a mužů, odstranění všech forem předsudků a usiluje o neustále se rozvíjející, trvale udržitelnou civilizaci.
  www.praha.bahai.cz

   
 • Mezinárodní mládežnické hnutí Youth Time

  MMH Youth Time je nezisková, nevládní, nepolitická a nezávislá organizace, která nabízí mladým lidem z celého světa jedinečnou příležitost účastnit se rozličných akcí.
  www.youth-time.org

   
 • Právě teď! o.p.s.

  Posláním organizace je změna pohledu společnosti na vnímání stáří a stárnutí. Dále zajišťování aktivizace seniorů (vzdělávání, pohyb, komunitní věci) a vytváření pozitivních seniorských vzorů.
  https://pravetedops.cz/

   
 • Cyril Mooney Education, z.s.

  Hodnotové vzdělávání je vzdělávací koncept, didaktický nástroj, a to včetně metody a 160 zpracovaných témat, který staví hodnoty, vztahy a charakter žáka mezi priority školy.
  www.skolacyril.org

   
 • Dům zahraniční spolupráce

  Dům zahraniční spolupráce je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání.
  www.dzs.cz

   
 • HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.

    HESTIA se zaměřuje na podporu a rozvoj dobrovolnictví ve všech jeho podobách.  
  hest.cz

   

Kultura, sport a volný čas

 • Unijazz - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z.s.

  Unijazz vydává nekomerční měsíčník kulturní magazín UNI, pořádá festival pro židovskou čtvrť v Boskovicích a festival Alternativa. Provozuje Kaštan – scéna Unijazzu na Břevnově.
  www.unijazz.cz

   
 • Tamjdem, o.p.s.

  Tamjdem propojuje širokou veřejnost a různorodé neziskové organizace v ČR i ve světě skrze denní či víkendové dobrovolnické projekty a workcampy a pořádá i akce zaměřené na neformální vzdělávání.
  www.tamjdem.cz

   
 • Česko-německý fond budoucnosti

  Česko-německý fond budoucnosti je nadační fond, který podporou společných česko-německých projektů přispívá k prohlubování vzájemného poznávání, přátelských vztahů a spolupráce mezi Čechy a Němci.
  www.fb.cz

   
 • OSE Czech Republic

  H40 je prostor, kde se lidé a společnosti setkávají, vzdělávají, vzájemně se inspirují a společně tvoří nejen v oblasti digitálních technologií a umění.
  www.h40.cz

   

Krizová a humanitární pomoc / Rozvojová spolupráce

 • ADRA, o.p.s.

  ADRA Česká republika poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech doma i v zahraničí. Zároveň realizuje dlouhodobé rozvojové projekty. V Česku koordinuje 15 dobrovolnických center.
  www.adra.cz

   
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

  Spolek se zabývá humanitární pomocí, krizovou připraveností, vzděláváním široké veřejnosti, volnočasovými aktivitami pro děti, mládež, dospělé a seniory, společensky pečuje o dárce krve.
  www.cckpraha1.cz

   
 • Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

  Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie se už devátým rokem věnuje pomoci v zahraničí při krizích, ale i dlouhodobým projektům v rozvojových zemích. V ČR pomáháme, když jsou povodně.
  www.diakonispolu.cz

   
 • Erasmus Student Network Czech Republic

  Nezisková mezinárodní studentská organizace, reprezentující mezinárodní studenty, skrze které poskytuje příležitosti pro mezikulturní porozumění a osobní rozvoj.
  www.esncz.org

   
 • Informační centrum Organizace spojených národů v Praze

  Informační centrum OSN v Praze zprostředkovává informace o činnosti a cílech organizace, navazuje partnerské vztahy s institucemi státu, nevládními organizacemi, školami, médii i soukromým sektorem.
  https://www.osn.cz

   

Životní prostředí

 • Ekodomov, z.s.

  Ekodomov zavádí kompostování ve firmách i v domácnostech. Ve školách realizuje na toto téma výukové programy a organizuje kroužek Malý průzkumník přírody. Provozuje dvě třídy lesní MŠ Šárynka.
  www.ekodomov.cz

   
 • Permakultura (CS)

  Posláním spolku je uvádět v život permakulturu, tj. systém navrhování a realizace trvale udržitelných lidských usedlostí. Přitom s přírodou spolupracuje, nebojuje s ní.
  www.permakulturacs.cz

   
 • Global Volunteer Office

  Spolek se zabývá ochranou ekosystému suchého tropického lesa společně s obnovou oblasti zdevastované několika zemětřeseními v pobřežní přírodní rezervaci Cordillera del Bálsamo v Z Ekvádoru.
  https://www.ekvadornadlani.cz/dobrovolnik