Demokratická solidarita 2021

Pražská konference


Demokratická solidarita na Konferenci 2021

Jubilejní 25. konference Forum 2000 s názvem "What Now? Building Back Democratically" se konala online a v Praze ve dnech 10. - 12. října 2021. Demokratická solidarita se stejně jako v minulých letech podílela na přípravě programu konference i na konferenci samotné. Program Demokratické solidarity zahrnoval pět (veřejných a uzavřených) diskuzí, aktivistický workshop, virtuální panel osobních svědectví a promítání dokumentárního filmu.

PONDĚLÍ 11. ŘÍJNA

První diskuse “The EU, Latin America, and the Caribbean: The other Transatlantic Partnership?”, s moderací Miriam Kornblith (NED), se zaměřila na vztah mezi Evropskou unií a regionem Latinské Ameriky a Karibiku. Řečníci Dita Charanzová, Kevin Casas-Zamora, Brian Glynn, Carlos MalamudJavi López diskutovali o stavu současného vztahu mezi oběma stranami a o tom, jaké kroky je třeba podniknout pro jeho zlepšení.

V panelu „Authoritarian Narratives and the Vaccine Diplomacy: The Consequences“, pořádaném ve spolupráci s Taiwan Foundation for Democracy, diskutovali moderátor Jan Šnaidauf a řečníci Ivana Karásková, Parsifal D’Sola AlvaradoNicolas Tenzer o fenoménu kovidové pandemie a „očkovací diplomacie“, její použití Ruskem a Čínou ve světě, s tím spojenými narativy a rolí Západu.

Další diskuse Demokratické solidarity byla zaměřena na “Cuba after July 11”. Moderoval ji Martin Palouš a vystoupili v ní Eva Kubátová, Elena Larrinaga, Santiago Alpizar, and Dita Charanzová. Účastníci panelu představili kubánský případ z mezinárodní perspektivy, poskytli své pohledy na to, jak by mezinárodní společenství mělo reagovat na současnou situaci na Kubě a vytvořit příznivé prostředí pro kubánský přechod k demokracii. Záznam z tohoto panelu je k dispozici zde.

Následující panel ve španělštině, ve spolupráci s Casla Institute, s názvem “Del Populismo al Autoritarismo en América Latina”, moderovaný Tamarou Sujú, zahrnoval řečníky Luise Almagra, Felipa Gonzáleze, and Miguela Henriquea Otera. Panelisté diskutovali o charakteristikách populismu, o krocích, které jej mění v autoritářství a o opatřeních.

ÚTERÝ 12. ŘÍJNA

Ve virtuálním panelu osobních svědectví na téma “What next for Nicaragua?” se významné osobnosti, jako Luis Almagro, Carlos Fernando Chamorro, Edipcia Dubón, Kitty MonterreyCristiana Chamorro, podělily o své názory na nadcházející prezidentské volby v Nikaragui, konané 7. listopadu 2021, a na současnou realitu v zemi s ohledem na represálie režimu Daniela Ortegy. Na svědectví se můžete podívat zde.

Demokratická solidarita také spolupořádala, ve spolupráci s Project Syndicate a RFE/RL, diskusi na téma “Information in the Digital Space: Struggle for Internet Freedom in Latin America”, kterou moderovali Lorena BecerraKiryl Sukhotski. Řečníci Eduardo MagraniGerardo Berthin diskutovali o úrovni svobody internetu ve státech Latinské Ameriky, protože internet hraje klíčovou roli při uplatňování široké škály osobních svobod, které přímo ovlivňují celkovou svobodu, kterou lidé v regionu mají. Záznam panelu můžete zhlédnout zde.

V návaznosti na předchozí ročníky workshopů uspořádala Demokratická solidarita ve spolupráci s Mezinárodní koalicí pro demokratickou obnovu (ICDR) workshop nazvaný “Civic Activism in 2021: Lessons learned in Belarus, Cuba, and Myanmar”, který vedly Alina AflecailorMaria Virginia Marín, ve kterém tři řečníci vysvětlili současnou situaci ve svých domovských zemích Bělorusku, Myanmaru a Kubě, a podělili se se zúčastněnými aktivisty o své znalosti a know-how o občanských hnutích.

DALŠÍ DOPORUČENÍ

Účastníci Demokratické solidarity vystoupili i v dalších diskusních panelech konference. Lorena Becerra byla jednou z panelistek v diskuzi “Women 4.0: Democratic (E)QUALITY?”, který hovořil o genderových nerovnostech ve světě. Záznam je dostupný zde.

Otázka, jak mohou demokracie spolupracovat, aby mařily vzestup „digitálního autoritářství“, byla hlavním tématem panelu “Facing the Authoritarian Techno-Challenge” za účasti Marie Virginie Marín. Panel můžete sledovat zde.

FESTIVAL DEMOKRACIE

Témata demokracie a lidských práv v Latinské Americe byla zastoupena i v programu Festivalu demokracie, doprovodného programu konference Forum 2000. Promítaný dokument “The Edge of Democracy”, v režii brazilské režisérky Petry Costy, zkoumá společensko-politickou krizi v Brazílii mezi lety 2014 a 2018, v jednom z nejdramatičtějších období brazilské historie. Promítání se uskutečnilo 10. října ve Skautském institutu.

Fotogalerie

Video


Conferencia de Praga


Solidaridad Democrática en la Conferencia de 2021

La edición 25 de Forum 2000 llamada "What Now? Building Back Democratically” se llevó a cabo en formato online y en Praga del 10 al 12 de octubre de 2021. Como en años pasados, Solidaridad Democrática participó diseñando el programa para la conferencia, así como en el evento mismo. El programa de Solidaridad Democrática incluyó cinco discusiones (abiertas y cerradas), un taller para activistas, un panel virtual de testimonios y la proyección de un documental.

Lunes, 11 de octubre

La primera discusión “The EU, Latin America, and the Caribbean: The other Transatlantic Partnership?” moderada por Miriam Kornblith (NED), se centró en la relación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Los ponentes Dita Charanzová, Kevin Casas-Zamora, Brian Glynn, Carlos Malamud, y Javi López, discutieron la relación entre estas regiones y los pasos a seguir para mejorarla.

En el panel “Authoritarian Narratives and the Vaccine Diplomacy: The Consequences”, organizado en cooperación con la Taiwan Foundation for Democracy se discutió el tema de diplomacia de vacunas durante la presente pandemia de COVID-19, usada por Rusia y China, las narrativas usadas, así como el rol del occidente. El moderador fue Jan Šnaidauf, and los panelistas: Ivana Karásková, Parsifal D’Sola Alvarado, and Nicolas Tenzer.

La próxima discusión se enfocó en “Cuba after July 11” y fue moderada por Martin Palouš, con los expositores Eva Kubátová, Elena Larrinaga, Santiago Alpizar, and Dita Charanzová. Se habló de la situación cubana desde una perspectiva internacional, cuestionándose cuál sería la mejor forma de abordar la transición hacia la democracia. La grabación del panel la pueden encontrar aquí.

El panel en español, “Del Populismo al Autoritarismo en América Latina”, en cooperación con Casla Institute, fue moderado por Tamara Sujú, incluyendo a los especialistas Luis Almagro, Felipe GonzálezMiguel Henrique Otero. Se discutieron las características de los líderes populistas y los peligros del autoritarismo, así como las diferentes estrategias para prevenir la erosión democrática.

Martes, 12 de octubre

En el panel de testimonios personales “What next for Nicaragua?”, prominentes personalidades como Luis Almagro, Carlos Fernando Chamorro, Edipcia Dubón, Kitty MonterreyCristiana Chamorro compartieron sus visiones sobre la próxima elección en Nicaragua (7 de noviembre, 2021), así como la situación actual del país basándose en las acciones recientes de Daniel Ortega. Vean los testimonios aquí.

Solidaridad Democrática también presentó junto con Project Syndicate y RFE/RL, una discusión sobre “Information in the Digital Space: Struggle for Internet Freedom in Latin America”, la cual fue moderada por Lorena BecerraKiryl Sukhotski. Los expositores Eduardo MagraniGerardo Berthin discutieron el nivel de libertad en el internet de Latinoamérica, dado que esto juega un papel fundamental en la libertad de expresión y la percepción que los ciudadanos tienen sobre esta. Vean el panel aquí.

Siguiendo el formato de talleres anteriores, Solidaridad Democrática en cooperación con la International Coalition for Democratic Renewal (ICDR) organizó en esta edición un nuevo taller llamado “Civic Activism in 2021: Lessons learned in Belarus, Cuba, and Myanmar” guiado por Alina AflecailorMaria Virginia Marín, en el cual tres ponentes explicaron la situación actual en sus países natales, Bielorrusia, Myanmar y Cuba y compartieron con distintos activistas su conocimiento en movimientos cívicos.

Otras recomendaciones

Los participantes de Solidaridad Democrática también asistieron a otras discusiones de la conferencia. Lorena Becerra fue una de las panelistas en el panel “Women 4.0: Democratic (E)QUALITY?”, el cual estuvo centrado en las desigualdades de género en el mundo. La grabación está aquí.

La pregunta de ¿cómo las democracias pueden trabajar en conjunto para frenar el avance del autoritarismo digital? fue el tema principal del panel “Facing the Authoritarian Techno-Challenge”, con la participación de Maria Virginia Marín. Pueden ver el panel aquí.

FESTIVAL DE LA DEMOCRACIA

Los temas de democracia y derechos humanos en América Latina también fueron representados en el Festival de la democracia, el programa asociado de la Conferencia de Forum 2000. El documental “Al filo de la democracia”, dirigido por la directora brasileña Petra Costa, quien explora la crisis sociopolítica en Brasil durante uno de los periodos más dramáticos en la historia brasileña, de 2014 a 2018 fue presentado en el Skautský institut, el 10 de octubre.

Galería de Fotos

Vídeo