Prohlášení Demokratické solidarity o Kubě

01. prosince 2020

"Vlády dluží svým občanům, nikoli občané svým vládám." 30 členů projektů Nadace Forum 2000 Demokratická solidarita a Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu se připojili k prohlášení a vyjádřili svou podporu a solidaritu s členy kubánského hnutí Movimiento San Isidro. Členové tohoto hnutí, mladí kubánští umělci a intelektuálové, zahájili protestní hladovku jako extrémní prostředek k dosažení účinné reakce na jejich požadavek – osvobození mladého rappera, hudebníka Denise Solísa, uvězněného a odsouzeného v soudním řízení bez respektování řádných procesních postupů, a to pouze za vyjádření svobodného projevu. Demokratická solidarita a signatáři prohlášení naléhavě žádají kubánskou vládu, aby dostála svým odpovědnostem jako člen Rady OSN pro lidská práva a respektovala lidská práva a svobody kubánských občanů.

26. listopadu se Nadace Forum 2000 a dalších 160 organizací občanské společnosti připojilo k výzvě pod názvem Urgent Call to Preserve the Lives of the Strikers Concentrated in Movimiento San Isidro’s Headquarters.Ve stejný den vnikla policie do sídla Movimiento San Isidro a násilím odvezla členy skupiny na neznámé místo. Přestože většina z nich byla propuštěna, je Luis Manuel Otero, který se v roce 2018 zúčastnil konference Forum 2000, v nemocnici pod dohledem policie.

#TodosConDenis


Declaración de Solidaridad Democrática acerca de Cuba

“Los gobiernos se deben a sus ciudadanos, no los ciudadanos a sus gobiernos.” 30 miembros de los proeyctos de Forum 2000, Solidaridad Democrática y Coalición Internacionale por la Renovación Democrática, se unieron a la declaración  joined the statement expresando su apoyo y solidaridad con miembros del Movimiento San Isidro. Integrantes de este movimiento, jóvenes artistas e intelectuales cubanos, apelaron a la huelga de hambre y sed como recurso extremo para lograr una respuesta efectiva a su demanda – libertad del jóven músico rapero Denis Solís, encarcelado y sentenciado en juicio sumario sin respetar el debido proceso, solo por ejercer la libertad de expresión. Solidaridad Democrática y los signatarios de la Declaración llaman al gobierno cubano a comprometerse con sus responsabilidades como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y respetar los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos cubanos.

El 26 de noviembre, la Fundación Forum 2000 y otras 160 organizaciones de la sociedad civil se unieron al Llamado urgente para preservar la vida de los huelguistas concentrados en la sede del Movimiento San Isidro. Ese mismo día, la policía irrumpió en la sede del Movimiento San Isidro y se llevó por la fuerza a los miembros del grupo a un lugar desconocido. Aunque la mayoría de ellos fueron liberados, Luis Manuel Otero, participante de la Conferencia Forum 2000 en octubre de 2018, se encuentra en el hospital bajo vigilancia policial.

#TodosConDenis