Mír, demokracie a lidská práva v Asii

10.–11. září 2009, Praha

Ve dnech 10.–11. září 2009 se v Praze uskuteční konference s názvem „Mír, demokracie a lidská práva v Asii“. „Účastníci konference se zaměří na přijímání Všeobecné deklarace lidských práv, a to především v oblasti svobody myšlení, svědomí a náboženství, na ochranu kulturních práv náboženských a etnických menšin včetně ochrany jazyka, duchovních tradic a zvyků, na právo na vzdělání jako na jedno z nejvíce popíraných práv menšin, a konečně i na environmentální práva a jejich souvislost s ochranou lidských práv,“ říká ředitel pořádající Nadace Forum 2000 Oldřich Černý.

Cílem konference je za prvé podělit se o zkušenosti a prodiskutovat vývoj situace ve výše uvedených oblastech v Asii a za druhé dohodnout se na konkrétních návrzích a způsobech, jak účinně tyto záležitosti vyřešit (např. sestavit stálou pozorovací komisi, která by pravidelně publikovala a šířila zjištěné informace, vyslat do problematických oblastí mise a na místě tak zjistit skutečný stav věcí, či zadat vypracování případových studií). Celou akci ukončí závěrečná tisková konference.

Hlavním tématem konference je: Mír, demokracie a lidská práva v Asii
 
Cílem konference je za prvé podělit se o zkušenosti a prodiskutovat nedávný i současný vývoj v různých oblastech Asie a za druhé dohodnout se na konkrétních návrzích a způsobech, jak se účinně vyjadřovat k výše zmíněným tématům.
 
Různé aspekty hlavního tématu budou probrány v několika tematicky zaměřených panelech:
 
Náboženská, kulturní a národní práva:
 
Všechny oblasti na zemi se mohou pochlubit vlastním kulturním dědictvím, svou vlastní sumou poznání, zahrnující nástroje přežití a tradice nahromaděné za tisíciletí dějin. Dědictví minulých generací je nejen pramenem současných postojů a nových myšlenek, ale připomíná nám také, kdo jsme a odkud přicházíme. Právo zvolit si vlastní cestu k sebenaplnění je zakotveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv (UDHR) a jeho respektování je základní podmínkou štěstí, po němž touží všechny lidské bytosti. Možnost podrobovat zkoumání svou víru a odlišné přístupy k životu je pro rozvoj osobnosti nezbytná. Tyto základní svobody musejí být garantovány všem bez rozdílu. Právo na státní příslušnost a právo svou státní příslušnost změnit jsou zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Stejně tak právo na svobodnou volbu náboženství a víry. Kulturní dědictví je třeba chránit, nejen z úcty k minulosti, ale také v zájmu budoucnosti.
Jak zajistit, aby tato základní práva byla ctěna? Jak ve vzdělávacím systému zajistit náležité místo výchově k toleranci a vzdělávání v oblasti kulturního dědictví, včetně výuky jazyka a náboženství? Jaké kroky musím učinit, abychom dospěli ke spravedlivému světu?
 
Reprezentativní vládnutí versus hegemonie:
 
Úlohou vlády je sloužit lidu, jemuž vládne, a představovat jeho zájmy. Porušování základní rovnosti před zákonem a všeobecného práva na politické zastoupení je fundamentální nespravedlností. Svoboda projevu, svoboda shromažďování, svoboda vyznání a právo na nesouhlas patří k základním svobodám umožňujícím spravedlivé a vyvážené fungování struktury moci ve společnosti. Násilí, strach a špatné zákony podporují politický systém založený na hegemonii, která je protikladem reprezentativního vládnutí. Rovnost před zákonem, právo na stejnou ochranu zákona, právo být spravedlivě vyslechnut nezávislým a nestranným soudem a ochrana před svévolným zatčením, mučením a krutým, nelidským, nebo ponižujícím zacházením či trestem jsou zakotveny ve Všeobecné deklaraci lidských práv. V zemi spravované nezákonnou vládou se ocitají v nebezpečí všichni lidé s alternativním politickým názorem, náboženským vyznáním, či s odlišným pohledem na společnost. Silná občanská společnost je důležitá pro rozvoj demokratické, spravedlivé společnosti. Různorodost živí nové myšlenky a zlepšení. Systematické potlačování protichůdných názorů a neobratné zacházení se společenskými problémy vytvářejí prostředí nestability ohrožující občany, vládu i celou společnost. Výchova k toleranci se musí stát základní složkou vzdělávání.
Jaké způsoby odporu vůči politickému útlaku jsou nejefektivnější? Co musíme udělat, abychom překročili hranice svých omezených osobních postojů a otevřeli se různorodosti, z níž pochází změna? Jak čelit systematickému potlačování odlišných názorů? Jak změnit způsob vnímání konfliktů v konkrétních společnostech a jak vytvořit prostředí stability prospívající občanům? Jak pěstovat skutečnou snášenlivost a úctu k druhému?
 
Demokracie, trvale tvořivý rozvoj a vzdělávání:
 
Ze všech typů zdrojů mají lidské zdroje největší potenciál rozvoje. Právo na rozvoj lidské osobnosti prostřednictvím vzdělání a svobodné účasti v kulturním životě společnosti patří k základním svobodám chráněným Všeobecnou deklarací lidských práv. Sociální rovnost, otevřenost změně a spravedlnost, garantované demokratickým společenským systémem, jsou pilíři rozvoje. Společenský status není dán pouze zásluhami. Vyšší postavení ve společenské hierarchie může být podmíněno souhlasem s politickými cíly nelegitimní vlády či s neudržitelnou strategií ekonomického rozvoje. Aby práva a schopnosti všech občanů, představující nenahraditelný zdroj rozvoje, byly společností ctěny a rozvíjeny, je třeba podporovat otevřenost a demokracii. Spravedlnost, rovnost příležitostí a trvalá udržitelnost jsou hodnoty, které, jsou-li v rovnováze, spolu harmonicky souzní. Toho lze dosáhnout prostřednictvím rozumného rozvoje a vzdělávání. Vzdělávání v oblasti lidských práv je nezbytné pro jejich dodržování v budoucnosti.

Jak zajistit, aby ekonomický a společenský rozvoj byl rozumný a trvale udržitelný? Jak chránit práva menšinových národů, a jak práva žen a dětí? Může se vzdělání stát mostem mezi skupinami s rozdílným společenským statutem?


Dokumenty a výstupy

Sborník

Program