-Versión en Español al final-

Prohlášení

Demokracie a občanství v Latinské Americe

San José, Kostarika, 25.-26. únor, 2016

Předkládaný text je výstupem ze setkání odborníků a předních osobností Latinské Ameriky, které uspořádala Nadace Forum 2000 společně s Ariasovou nadací ve dnech 25. a 26. února 2016 v kostarickém San José. 
Jednání se zúčastnili nositel Nobelovy ceny míru Oscar Arias Sánchez, bývalý španělský předseda vlády Felipe González, exprezident Bolivie Jorge Quiroga Ramírez, významný mexický politik a diplomat Jorge G. Castañeda, bývalá guvernérka Portorika Sila M. Calderón a bývalý generální tajemník kanceláře prezidenta Chile John Biehl del Río.
Diskuse se zaměřila na nedostatky demokratických systémů v Latinské Americe, přičemž zvláštní pozornost byla věnována situaci ve Venezuele, na Kubě a v Nikaragui. Účastníci identifikovali některé klíčové problémy v regionu a navrhli kroky vhodné k jejich nápravě, k posílení demokracie a ke spuštění dlouho odkládaných demokratizačních procesů v dané oblasti.

NEBEZPEČÍ A VÝZVY

 • Nedostatek demokratických hodnot mezi vládními činiteli na Kubě, v Nikaragui a Venezuele, jakož i jejich lhostejnost k občanským svobodám a základním lidským právům, znemožňuje rozvoj společnosti a brání seberealizaci občanů. 
 • Nedemokratickou povahu a autoritářské směřování některých států regionu, zejména pak Kuby, Venezuely a Nikaraguy, nelze popřít. Tyto tendence nemohou být demokratickými vládami v Latinské Americe a jinde ve světě nadále přehlíženy.
 • Lze pozorovat obstrukce ze strany státních institucí a politiků bránící hladkému přechodu k demokracii, jako je tomu v případě Venezuely, jejíž prezident a Nejvyšší soud ignorují nezpochybnitelnou legitimitu Národního shromáždění zvoleného 6. prosince loňského roku.
 • Národní i mezinárodní demokratické a lidskoprávní instituce jsou navíc často křehké a mohou být zneužity nedemokratickými silami, tak jako se tomu děje ve třech výše zmíněných zemích a rovněž v případě Bolívie a Ekvádoru.
 • Politická opozice a občanská společnost jsou v některých státech slabé a nejednotné, což brání naplnění jejich úlohy v demokratickém systému. Venezuela v tomto případě představuje výjimku.
 • Mezinárodní organizace mnohdy neplní včas a řádně svoji roli, která jim ukládá bránit lidská práva a upevňovat demokracii.
 • Prohlubující se podrývání demokratických hodnot a institucí ve všech pěti státech organizace ALBA a absence veřejného odsouzení této situace, jsou zdrojem hlubokých obav. Je třeba vyzvat všechny demokratické vlády regionu, aby dostály své povinnosti chránit demokratický pořádek, tak jak jim ukládají podepsané a ratifikované mezinárodní smlouvy, zejména ty přijaté v rámci Organizace amerických států a Organizace spojených národů.
 • Zahraniční investice a úvěry vedené politickou motivací vždy představují nebezpečí pro suverenitu a  demokratické zřízení státu.


NÁVRHY ŘEŠENÍ

 • Solidární přístup ve vztahu k ochraně demokratických hodnot a institucí, jak ze strany vlád, tak ze strany občanské společnosti, má zásadní význam pro zajištění a posílení demokratického fungování států.
 • Venezuela se nachází na pokraji humanitární katastrofy. Závažná potravinová krize a nedostatek léků, se kterými se v současnosti země potýká, naléhavě vyžadují jasný a účinný zásah venezuelského státu a mezinárodního společenství. Situace, kdy nově ustavené Národní shromáždění nemůže z důvodu neuznání legitimity ze strany venezuelské vlády demokraticky výkonávat svůj úřad, brání společnému zásahu, který by danou krizi vyřešil. Je naléhavé, aby celý americký kontinent jednoznačně odsoudil nezodpovědné jednání vlády prezidenta Madura a přesvědčil ji, aby dovolila solidárnímu mezinárodnímu společenství a venezuelskému lidu poskytnout pomoc nezbytnou k zabránění nastupující humanitární katastrofy.
 • V případě všech tří zemí je nutné odstranit autoritářské způsoby, zajistit nezávislost veřejné moci, a současně obnovit legitimitu a váhu již existujících demokratických národních institucí. Jenom takovým způsobem bude možné obnovit systém brzd a protivah, který představuje neodmyslitelnou součást demokratického zřízení.
 • Demokracie není tam, kde jsou političtí vězni. Je zásadní, aby byli všichni političtí vězni osvobozeni a aby za tímto účelem demokratické vlády regionu v případech iusta causa aktivně a účinně vyjadřovaly svoji solidaritu.
 • Důvodem k optimismu je skutečnost, že navzdory netransparentnosti a zavedeným podvodným praktikám dosáhla v nedávné době demokratická opozice v Argentině, Venezuele a Bolivii vynikajících volebních výsledků. To nikterak nesnižuje význam požadavku na důvěryhodné volební pozorování u každého volebního procesu, tak jak je nabízí například Organizace amerických států, OSN nebo Evropské unie.
 • Příslušné vlády regionu mají zodpovědně zvažovat vnější ekonomické závazky, zejména pokud by mohly znamenat omezení pro další suverénní a demokratický rozvoj země.

Oscar Arias Sánchez
Jorge G. Castañeda
Felipe González
Jorge Quiroga
Sila M. Calderón
COMUNICADO
El resumen que se reproduce a continuación es el resultado de la reunión de líderes políticos iberoamericanos y expertos organizada por la Fundación Forum 2000 y por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, los días 25 y 26  de Febrero del 2016, en San José, Costa Rica.
Participaron en este encuentro el ex Presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez, el ex Presidente del Gobierno de España, Felipe González, el ex-presidente de Bolivia, Jorge Quiroga Ramírez, el eminente político y diplomático mexicano, Jorge G.  Castañeda, la ex-gobernadora de Puerto Rico, Sila M. Calderón y el ex-secretario general de la presidencia de la República de Chile, John Biehl del Río.
En el encuentro se discutieron las deficiencias de los sistemas democráticos de América Latina en general, especialmente las de los sistemas políticos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y se identificaron una serie de deficiencias, amenazas y retos, asi como ideas y sugerencias para fortalecer las democracias en la región e iniciar las transiciones hacia la democracia por demasiado tiempo aplazadas. 

DEFICIENCIAS Y RETOS

 • La  falta de valores democráticos de los gobernantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela y su irrespeto de las libertades cívicas y de los derechos humanos en general, impiden el desarrollo de sus sociedades y la realización plena de sus nacionales.
 • La naturaleza anti-democrática y de vocación totalitaria de algunos gobiernos de la región, entre los que se destacan los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, se ha hecho inocultable y no puede continuar siendo ignorada por los gobiernos democráticos de América Latina y del mundo.
 • Han surgido graves obstáculos institucionales y políticos para transiciones democráticas, como está ocurriendo en Venezuela, donde la Presidencia de la Republica y el Tribunal Supremo de Justicia que esta domina, desconocen la legitimidad incuestionable de la nueva Asamblea Nacional electa el 6 de Diciembre pasado.
 • Las instituciones democráticas y de derechos humanos, tanto  nacionales como regionales, son frágiles y en ocasiones han sido secuestradas por fuerzas no democráticas, como es el caso de los tres países mencionados, así como de Bolivia y Ecuador.
 • En algunos países, la debilidad y división de la oposición política y de la sociedad civil las hace incapaces de cumplir con su rol en el sistema democrático. Debe señalarse que Venezuela constituye una excepción.
 • Las instituciones internacionales muchas veces no cumplen adecuada y oportunamente con su rol de promoción y protección de Derechos Humanos y de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
 • Constituye motivo de profunda preocupación la ausencia casi completa de denuncia del progresivo socavamiento de valores e instituciones democráticas en los cinco países del ALBA, y llamamos la atención de los gobiernos democráticos de la región sobre su obligación de proteger sus democracias, cumpliendo y haciendo cumplir los tratados internacionales que han firmado y ratificado, especialmente  en el marco de la Organización de Estados Americanos  y de la Organización de Naciones Unidas.
 • Las inversiones y la concesión de créditos extranjeros, cuando son otorgados por motivaciones políticas, siempre han constituido un riesgo para la soberanía y la gobernabilidad democrática de los países de la región.


IDEAS Y SUGERENCIAS

 • La solidaridad regional en defensa de los valores y de las instituciones democráticas, tanto la de los gobiernos, como la de las sociedades civiles, es de primordial importancia para la protección y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
 • Venezuela se encuentra al borde de una catástrofe humanitaria, y la grave crisis alimentaria y de medicinas que sufre ese país requiere de una acción urgente, decidida y eficaz de todo el Estado venezolano y de la comunidad internacional.  El esfuerzo mancomunado para resolver esta grave crisis se ha visto impedido por el bloqueo de la gobernabilidad democrática causado por el desconocimiento de la legitimidad de la nueva Asamblea Nacional por el gobierno de Venezuela. Se ha hecho urgente que la comunidad hemisférica condene en términos inequívocos esta actitud irresponsable del gobierno del Presidente Maduro, y persuadirlo de que permita que la solidaridad internacional con el pueblo de Venezuela pueda ayudar a evitar la catástrofe humanitaria que se ve venir. 
 • En los tres países es necesario revertir el autoritarismo asegurando la independencia de los poderes públicos y relegitimando y fortaleciendo las instituciones democráticas nacionales donde todavía existen. Solo así podrán restablecerse los sistemas de pesos y contrapesos democráticos indispensables para la gobernabilidad democrática.
 • No hay democracia con presos políticos. Es indispensable que sean liberados todos, y que con ese fin los gobiernos democráticos de la región se solidaricen de manera activa y eficaz con su justa causa.  
 • Es motivo de optimismo el que, a pesar de la opacidad y de las prácticas fraudulentas  habituales, las oposiciones democráticas de Argentina, Venezuela y Bolivia hayan logrado recientemente brillantes victorias electorales. Ello en nada disminuye la importancia de contar en toda elección con una observación internacional creíble, como la que ofrecen la OEA, la ONU y la Unión Europea.
 • Los gobiernos de la región deberían considerar responsablemente sus compromisos económicos externos, especialmente cuando pudieran implicar severas limitaciones a su futuro desarrollo soberano y democrático.

Oscar Arias Sánchez
Jorge G. Castañeda
Felipe González
Jorge Quiroga
Sila M. Calderón