Demokratická solidarita 2016

-Versión en Español al final-

 

Demokracie a občanství v Latinské Americe

Konferenci pořádá Nadace Forum 2000 a Ariasova nadace pro mír a lidský pokrok

25. – 26. února 2016, San José, Kostarika 

Demokracie v Latinské Americe prochází vlnou změn. Ve Venezuele zvítězila po 17 letech autoritářské vlády v parlamentních volbách opozice, v Argentině překvapivě ukončil období kirchnerismu opoziční prezidentský kandidát Mauricio Macri. Brazílie prochází hlubokou vládní krizí, zmírňující se napětí ve vztazích mezi Kubou a Spojenými státy s sebou nese nové výzvy a příležitosti, ale i nespokojenost a obavy. 

Forum 2000 a Ariasova nadace pozvaly do San José významné osobnosti, jako nositele Nobelovy ceny míru Oscara Ariase či bývalého premiéra Felipe Gonzáleze, jednoho z hlavních strůjců přechodu Španělska k demokracii, k diskuzi o tom, co latinskoamerickou demokracii v nadcházejícím období čeká. Mohou být probíhající změny součástí širší politické proměny regionu? Jaké příležitosti a rizika aktuální vývoj přináší pro budoucnost demokracie? Jakou roli hrají – a mohou hrát – v těchto změnách občané latinskoamerických zemí? Pozvání přijali i významný mexický politik a diplomat Jorge Castañeda, bývalý generální tajemník úřadu prezidenta Chilské republiky John Biehl del Río či bolivijský exprezident Jorge Quiroga Ramírez. 

Delegáti

Fotogalerie

Prohlášení

Prohlášení CZ/ES

Video


Demokratická solidarita na Konferenci 2016

Ve dnech 16. až 19. října 2016 se v Praze konala výroční 20. konference Forum 2000 s názvem Odvaha převzít odpovědnost. Stejně jako v minulých letech, i letos aktivity Demokratické solidarity a téma demokracie a lidských práv v Latinské Americe tvořily důležitou součástí jejího programu.

Bylo možno navštívit pět tematických panelů. V první diskusi bývalý prezident Kostariky a laureát Nobelovy ceny Oscar Arias Sánchez spolu s šesti mladými demokraty z různých zemí Latinské Ameriky otevřeli téma role mladé generace v budoucím vývoji demokracie v regionu. Panel s názvem „Latin America: Two Generations, one Vision?“ byl organizován ve spolupráci s CASLA Institute

V rámci panelu Cuba: What Are the Results of the US and EU Policies? byly analyzovány důsledky nedávno podepsaných mezinárodních dohod mezi Kubou a USA a Evropskou unií.

Další diskuze s názvem Populism, Caudillism, and Other Challenges to Democracy in Latin America pořádaná ve spolupráci s chilskou Fundación para el Progreso a moderovaná bývalým předsedou Rady bezpečnosti OSN Diegem Arriou se zaměřila na populistické tendence v latinskoamerickém kontextu.

Odkaz Václava Havla a vliv jeho myšlenek na latinskoamerické demokraty byly tématem dalšího panelu The Influence of Václav Havel in Latin America.

Poslední panelová diskuze Venezuela: Country on the Brink se věnovala současné politické a humanitární krizi ve Venezuele. Debata byla uvedena projekcí krátkometrážního filmu The Tomb režisérky Marie Eugenie Morón Iglesias vyprávějící příběh politických vězňů držených a mučených v sídle tajné služby ve venezuelském Caracasu.

Panelisté konference Forum 2000 Jeho Svatost dalajlama a Tamara Sujú vyjádřili solidaritu s Leopoldem Lópezem, vězněným lídrem venezuelské opozice.
Panelisté konference Forum 2000 Jeho Svatost dalajlama a Tamara Sujú vyjádřili solidaritu s Leopoldem Lópezem, vězněným lídrem venezuelské opozice.

Mimo to měli aktivisté a disidenti z Latinské Ameriky možnost zúčastnit se do španělštiny tlumočeného Communication Security Workshopu pořádaného ve spolupráci s Nadačním fondem Avast. Účastníkům bylo představeno několik případových studií a praktických rad, jak se vyhnout se bezpečnostním hrozbám.

V neposlední řadě se uskutečnil v pořadí již čtvrtý workshop Demokratické solidarity, tentokrát na téma Latin America: Leadership in the Times of Transition. Do diskuse o úskalích a nezbytných krocích, které budou muset být v rámci budoucí demokratické tranzice učiněny, byli přizváni tři experti z oboru. Výstupem setkání byl jako již tradičně soubor doporučení. Na workshop navázala organizační schůzka členů a podporovatelů Demokratické solidarity, která se věnovala budoucímu vývoji projektu. V rámci jednání byl na jaro 2017 naplánován druhý ročník konference Demokratická solidarita.

Výstava: „Odvaha postavit se útlaku“

17. října – 7. listopadu 2016, náměstí Václava Havla

Výstava Odvaha postavit se útlaku pořádaná ve spolupráci s Člověkem v tísni a Zastoupením Evropské komise v ČR byla k vidění od 17. října do 7. listopadu 2016 na náměstí Václava Havla.

Expozice představila 11 kubánských disidentů, kteří byli během takzvaného Černého jara v roce 2003 na Kubě spolu s dalšími 64 politickými oponenty zatčeni a odsouzeni k vysokým trestům odnětí svobody ve výši 6 až 28 let. Díky mezinárodnímu úsilí byli vězni v roce 2010 předčasně propuštěni. Na rozdíl od většiny propuštěných, kteří na nátlak kubánské vlády odešli do exilu, Jorge Olivera Castillo, Martha Beatriz Roque Cabello, Eduardo Díaz Fleitas, Arnaldo Ramos Lauzurique, Oscar Elías Biscet González, Ángel Moya Acosta, Felix Navarro Rodríguez, Iván Hernández Carrillo, José Daniel Ferrer García, Héctor Maseda Gutiérrez a Librado Linares García setrvávají na Kubě a dále se zasazují o demokratické reformy ve své zemi. Na svobodě však zůstávají pouze na základě institutu přerušení výkonu trestu, a tedy až do doby, kdy jim vyprší délka jejich původního trestu, mohou být kdykoliv vráceni zpět do vězení.

Na jaře 2016 krátce před historickou návštěvou Baracka Obamy povolil režim disidentům jednu cestu do zahraničí, kterou část z nich zužitkovala k delším studijním a advokačním aktivitám. Této možnosti využil i básník a novinář Jorge Olivera Castillo, který v rámci jednorázového povolení vycestoval na stáž na Harvard University a navštívil 20. výroční konference Forum 2000, v rámci které slavnostně zahájil výstavu Odvaha postavit se útlaku.

Autory vystavených fotografií jsou Orlando Luis Pardo Laro, Elio Delgado, Yanela Durán, Elio Malísimas, Iris Mariño, Alietser Prats a Julia Piña. 


Gobernabilidad Democrática y Participación Ciudadana en América Latina

Conferencia organizada por la Fundación Forum 2000 y la Fundación Arias parar la Paz y el Progreso Humano.

25 – 26 Febrero, 2016, San José, Costa Rica

La democracia en América Latina atestigua la ola del cambio. En Venezuela, la oposición ganó las elecciones parlamentarias después de 17 años de gobierno autoritario. En Argentina, el candidato de la oposición a la presidencia, Mauricio Macri, finalizó, para sorpresa de todos, el mandato Kirchnerista. Brasil hace frente a una profunda crisis de gobierno y en Cuba la relajación de las tensiones en las relaciones con los Estados Unidos ofrece nuevos retos y oportunidades, aunque también insatisfacción y preocupación.

La Fundación Forum 2000 y la Fundación Arias han invitado a San José a diversas figuras destacadas, como el Premio Nobel de la Paz Oscar Arias y el ex-primer ministro Felipe González, uno de los principales artífices de la transición democrática de España, a debatir sobre lo que le espera a la democracia de América Latina en el periodo que se avecina. ¿Serán los cambios en curso parte de un cambio más extenso en el panorama político de la región? ¿Qué oportunidades y riesgos suponen los actuales cambios para el futuro de la democracia? ¿Cuál es - y cuál podría ser - el papel de los ciudadanos de los países de Latinoamérica en estos cambios? La invitación ha sido aceptada también por el eminente político y diplomático Mexicano, Jorge Castañeda, el ex-secretario general de la presidencia de la República de Chile, John Biehl del Río y el ex-presidente de Bolivia, Jorge Quiroga Ramírez.

Delegados

Galería de Fotos

Comunicado

Comunicado CZ/ES

Vídeo


Solidaridad Democrática en la Conferencia de 2016

La vigésima conferencia anual de Forum 2000 titulada “The Courage to Take Responsibility“  tuvo lugar del pasado 16 al 19 de Octubre de 2016, en Praga. Como en los años anteriores, las actividades del programa de Solidaridad Democrática y el tema de la democracia y derechos humanos en América Latina formaron gran parte de la conferencia.

El programa incluyó cinco paneles temáticos. En el primer debate, el Expresidente de Costa Rica y ganador del Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez, junto con otros seis jóvenes demócratas de diferentes países de Latinoamérica hablaron sobre el papel de las jóvenes generaciones en relación con el futuro democrático de la región. El evento titulado "Latinoamérica: ¿Dos Generaciones, Una Visión?" se organizó con la cooperación del Instituto CASLA.

Otra de las ponencias “Cuba: ¿Cuáles son los Resultados de las Políticas de EEUU y la UE?”, analizó las consecuencias de los acuerdos sobre la normalización de las relaciones internacionales recientemente firmadas entre Cuba y los EEUU y UE. 

El siguiente panel, “Populismo, Caudillismo y Otros Desafíos a la Democracia en América Latina”, organizado con la cooperación de Fundación para el Progreso y moderada por el expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Diego Arria, se centró en las tendencias populisas en el contexto Latinoamericano. 

El legado de Václav Havel y el impacto de sus ideas en los demócratas de Latinoamérica sirvió como el tema principal de la ponencia “La influencia de Václav Havel en Latinoamérica”. 

Finalmente, el tema de la crisis política y humanitaria de Venezuela fue abordado en el último panel, “Venezuela: País al Borde del Abismo”, que comenzó con la proyección de La Tumba un cortometraje dirigido por María Eugenia Morón Iglesias que cuenta la historia de la tortura perpetrada que sufren algunos presos políticos en Caracas, Venezuela.

Los panelistas de la Conferencia Forum 2000 Su Santidad El Dalai Lama y Tamara Sujú expresaron solidaridad con Leopoldo López encarcelado líder de la oposición venezolana.
Los panelistas de la Conferencia Forum 2000 Su Santidad El Dalai Lama y Tamara Sujú expresaron solidaridad con Leopoldo López encarcelado líder de la oposición venezolana.

Además, activistas y disidentes de la región de Latinoamérica participaron en el Taller de Seguridad y Comunicación, que fue interpretado al Español. El evento se organizó en cooperación con la Fundación AVAST, quienes presentaron varios casos prácticos y herramientas eficaces para eludir trampas respecto de la seguridad de datos.

Finalmente, el cuarto taller del programa de Solidaridad Democrática llamado “Latinoamérica: Liderazgo en Tiempos de Transición” incluyó a tres expertos en justicia transicional que fueron invitados para hablar sobre las dificultades, obstáculos y pasos necesarios para la futura transformación de sistemas que actualmente son antidemocráticos en Latinoamérica. El evento dió pie a una serie de  provechosas recomendaciones y a continuación se llevó a cabo una reunión organizativa de los miembros y defensores de la iniciativa de Solidaridad Democrática donde se analizó el futuro desarrollo del projecto. Una segunda edición de la Conferencia de Solidaridad Democrática se planeó para la primavera de 2017.

Exhibición: ‘El Coraje de Enfrentarse a la Opresión‘ 

17 de Octubre – 7 de Noviembre, 2016, Plaza Václav Havel, Praga

La exhibición El Coraje para Enfrentarse a la Opresión, organizada junto con People in Need y la Representación de la Comisión Europea en República Checa tuvo lugar desde el 17 de Octubre hasta el 7 de Noviembre de 2016 en la Plaza de Václav Havel en Praga.

La exhibición presentó a 11 disidentes Cubanos que fueron detenidos y sentenciados a cumplir penas de cárcel desde 6 hasta 28 años durante la llamada Primavera Negra en Cuba en 2003, junto con otros 64 oponentes políticos. Gracias a los esfuerzos internacionales, los prisoneros fueron liberados en 2010. Al contrario que la mayoría de que fueron puestos en libertad, que hulleron al exilio a causa de la presión del Gobierno Cubano; Jorge Olivera Castillo, Martha Beatriz Roque Cabello, Eduardo Díaz Fleitas, Arnaldo Ramos Lauzurique, Oscar Elías Biscet González, Ángel Moya Acosta, Felix Navarro Rodríguez, Iván Hernández Carrillo, José Daniel Ferrer García, Héctor Maseda Gutiérrez, y Librado Linares García se quedaron en Cuba abogando por reformas democráticas en su país. Sin embargo, estas personas están en libertad únicamente en base a la interrupción de su condena, lo que significa que pueden ser encarcelados de nuevo en cualquier momento hasta que se cumpla el tiempo de sus condenas originales.

Poco antes de la histórica visita de Barack Obama en la primavera de 2015, el régimen Cubano permitió a los 11 disidentes un viaje al extranjero. Algunos de ellos usaron esta posibilidad para realizar estudios o actividades de  defensa de derechos humanos. Jorge Olivera Castillo, poeta y periodista, aceptó una pasantía que le fue ofrecida hace mucho tiempo en la Universidad de Harvard y acudió a la 20ava  Conferencia anual de Forum 2000. En esta ocasión, él fue quién abrió ceremonialmente la exhibicion El Coraje para Enfrentarse a la Opresión.

Los autores de las fotografías son: Orlando Luis Pardo Laro, Elio Delgado, Yanela Durán, Elio Malísimas, Iris Mariño, Alietser Prats a Julia Piña. 


Minulé ročníky / Años pasados

2017
Demokratická solidarita 2017
29. březen 2017 - 30. březen 2017
2015
Demokratická solidarita 2015
01. leden 2015 - 31. prosinec 2015
2014
Demokratická solidarita 2014
01. leden 2014 - 31. prosinec 2014
2013
Demokratická solidarita 2013
01. leden 2013 - 31. prosinec 2013